12 grudnia premier Donald Tusk powołał Piotra Woźniaka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Geologa Kraju Piotra Grzegorza Woźniaka. Nominacja na stanowisko podsekretarza stanu w tym resorcie otrzymała również Aneta Wilmańska.

Piotr Grzegorz Woźniak urodził się 13 lutego 1956 r. w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1980 r.). 
W latach 1980–1984 i 1986–1989 asystent w Państwowym Instytucie Geologicznym.
Od 1989 do 1990 pełnił funkcję doradcy ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Przewodniczył także grupie roboczej ds. utworzenia Agencji Rynku Rolnego.
W latach 1990–1991 pracował, jako doradca ministra w Ministerstwie Przemysłu. Był również szefem Zespołu ds. Powołania Pełnomocnika Rządu ds. Promocji Przedsiębiorczości. Reprezentował Polskę w programie UNIDO „Inkubatory Businessu”.
W 1992 r. wiceprezes, członek zarządu RUCH S.A. W 1991 r. zajmował stanowisko Dyrektora Zespołu Organizacyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Od września 1992 r. do grudnia 1996 r. – Radca Handlowy w BRH w Montrealu przy Ambasadzie RP w Ottawie. Od 1997 do 1998 Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Korporacji Technologii Ochrony Środowiska PAKTO S.A.
Od stycznia 1998 r. do marca 2000 r., jako Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. infrastruktury, brał udział w pracach stałych komitetów RM oraz w zespołach zadaniowych, m.in.: ds. ubezpieczeń transakcji eksportowych, ds. ceł i infrastruktury celnej, ds. restrukturyzacji kolejnictwa, energetyki i ds. dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.
Od lipca 2000 r. do marca 2002 r. był wiceprezesem zarządu ds. handlu i restrukturyzacji w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. (PGNiG S.A.), gdzie odpowiadał za przekształcenie Spółki w grupę kapitałową, restrukturyzację portfela kontraktów importowych.
Od 2002 r. do 2006 r. radny Miasta St. Warszawy, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
31 października 2005 r. został powołany na stanowisko ministra gospodarki. Sprawowanie funkcji zakończył  16 listopada 2007 r.
W 2010 został szefem rady Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).
Członek Klubu Inteligencji Katolickiej.
Biegle włada językiem angielskim. Zna także język francuski i rosyjski.

Aneta Wilmańska urodziła się 3 września 1976 roku w Łodzi. Ukończyła Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Podyplomowe Studia Europejskie na Uniwersytecie Łódzkim. Jest słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego.
Stypendystka programów Socrates-Erasmus (1999-2000) oraz Marshall Memorial Fellowship (2011) ufundowanego przez German Marshall Fund.
W 2001 roku rozpoczęła pracę w Ministerstwie Gospodarki. Zajmowała się polityką innowacyjności oraz spójności, w tym instrumentami przedakcesyjnymi. Brała także udział w programowaniu perspektywy finansowej 2004-2006, w tym w negocjacjach z Komisją Europejską. W 2004 r. została zastępcą dyrektora Departamentu będącego Instytucją Zarządzającą SPO-Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Od 2006 roku zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki, odpowiedzialna za koordynację procesu lizbońskiego w Polsce. Była zaangażowana w działania związane z polityką innowacyjną, procesami globalizacyjnymi oraz zmianami klimatu.
Brała udział w pracach Economic Policy Group oraz grupach roboczych przy Ecofin, reprezentowała Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla przy Radzie ds. Konkurencyjności.
Ponadto z ramienia resortu gospodarki, uczestniczyła w pracach nad polityką spójności na lata 2007-2013, w tym PO Innowacyjna Gospodarka oraz wybranymi działaniami PO Infrastruktura i Środowisko w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
Od 2008 roku pełniła funkcję zastępcy prezesa w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Była odpowiedzialna za działania badawczo-analityczne oraz ewaluacyjne dotyczące sektora MSP, wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym Krajowego Systemu Usług dla MSP oraz instrumenty szkoleniowo-doradcze rozwijające kompetencje przedsiębiorców i pracowników w ramach PO Kapitał Ludzki 2001-2013. Nadzorowała rozwój współpracy międzynarodowej Agencji, w tym w ramach bilateralnych porozumień o współpracy, projektów międzynarodowych oraz prac Europejskiego Stowarzyszenia Agencji ds. Innowacyjności (TAFTIE). Była odpowiedzialna za rozwój współpracy z regionami w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, adaptacyjności kadr oraz działalności innowacyjnej.
Jako ekspert w obszarze przedsiębiorczości oraz innowacyjności uczestniczyła w pracach nad dokumentami strategicznymi przygotowywanymi w ramach prac Rządu, w tym Krajowym Programie Reform, Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki oraz dokumentów dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj