Komisja Europejska przedstawiła nową strategię ochrony i poprawy stanu różnorodności biologicznej w Europie w ciągu bieżącej dekady. Strategia ta obejmuje sześć celów odnoszących się do głównych czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej.

Pozwoli to na zmniejszenie najważniejszych zagrożeń dla przyrody i funkcji ekosystemu w UE poprzez uwzględnienie celów dotyczących różnorodności biologicznej w podstawowych politykach sektorowych. Uwzględniane są również globalne aspekty utraty różnorodności biologicznej, dzięki czemu UE przyczynia się do powstrzymywania utraty różnorodności biologicznej na całym świecie. Strategia ta jest zgodna ze zobowiązaniami podjętymi przez UE w zeszłym roku w Nagoi (Japonia).

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Jesteśmy częścią różnorodności biologicznej, ale także zależymy od niej w kwestiach takich jak żywność, czysta woda i powietrze oraz stabilny klimat. To nasz kapitał naturalny, który wydajemy zbyt szybko, a wszyscy wiemy, czym może się skończyć zadłużanie ponad stan. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z powagi tej sytuacji i naszych wcześniejszych nieudanych prób rozwiązania tego problemu. Nadszedł czas, aby w znaczący sposób zintensyfikować nasze wysiłki. Jestem przekonany, że to nowe wielosektorowe podejście otworzy nam drogę do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do roku 2020.”

Przyjęta w dniu dzisiejszym strategia przewiduje sześć celów priorytetowych i działania towarzyszące na rzecz znacznego zmniejszenia zagrożeń dla różnorodności biologicznej. Działania te obejmują:

– pełne wdrożenie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przyrody i sieci rezerwatów przyrody w celu zapewnienia istotnej poprawy stanu ochrony siedlisk i gatunków;
– poprawę stanu i odbudowę ekosystemów i funkcji ekosystemu (w miarę możliwości), w szczególności poprzez większe wykorzystanie zielonej infrastruktury;
– zapewnienie zrównoważonej działalności w sektorach rolnictwa i leśnictwa;
– zachowanie i ochronę zasobów rybnych;
– kontrolę inwazyjnych gatunków obcych będących coraz poważniejszym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej w UE;
– zwiększenie wkładu UE we wspólne działania o wymiarze globalnym mające na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej.

Strategia jest zgodna z dwoma głównymi zobowiązaniami podjętymi przez przywódców UE w marcu 2010 r.: w zakresie zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej w UE do 2020 r. oraz ochrony, wyceny wartości i odbudowy różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu w UE do 2050 r. Jest również zgodna z globalnymi zobowiązaniami podjętymi w Nagoi w październiku 2010 r. w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej, kiedy to światowi przywódcy przyjęli pakiet środków mających na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na całym świecie w ciągu najbliższej dekady.

źródło: KE

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj