Sejm uchwalił wczoraj ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 280 posłów, 154 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie głosowali nad wnioskiem PiS o odrzucenie projektu ustawy. Wniosek nie zyskał akceptacji izby – za jego odrzuceniem głosowało 254 posłów, a za przyjęciem – 171.

Ustawa tworzy regulacje, które dotyczą m.in.: zakwalifikowania instalacji do objęcia systemem, włączenia do systemu operacji lotniczych wykonywanych przez operatora statku  powietrznego, zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji, zasad zdobywania uprawnień do emisji w drodze aukcji oraz stworzenia efektywnego systemu sankcji zabezpieczających wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy.

Nowa regulacja dokonuje także transpozycji prawa Unii Europejskiej i w swoich rozwiązaniach odnosi się zarówno do obecnego okresu rozliczeniowego, tj. 2008–2012, jak i kolejnych ośmioletnich okresów rozliczeniowych, które rozpoczną się od 1 stycznia 2013 r.

Nowe prawo zakłada, że  sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w II okresie handlu uprawnieniami do emisji w ramach systemu EU ETS, prowadzona będzie poprzez krajową platformę aukcyjną.

Ustawa rozszerza zakres zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania emisjami (KOBIZE) o zadania związane z administrowaniem systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek ponoszenia opłat związanych z otwieraniem i utrzymywaniem rachunków w rejestrze. Opłaty te będą ponosić prowadzący instalacje, operatorzy statków powietrznych oraz wszyscy posiadacze tzw. osobistych rachunków posiadania tworzonych bez związku z prowadzeniem instalacji lub wykonywaniem operacji lotniczych objętych systemie handlu.

Ponadto ustawa przewiduje zasadę swobodnego rozporządzania uprawnieniami do emisji. Zasada ta ma zapewnić zarówno swobodę w przenoszeniu uprawnień pomiędzy instalacjami stanowiącymi własność jednego podmiotu, jak również umożliwić swobodny obrót uprawnieniami do emisji. Dopuszcza też możliwość przenoszenia uprawnień do emisji pomiędzy okresami rozliczeniowymi (wprowadzając mechanizm bankingu uprawnień, o którym mowa w art. 13 Dyrektywy 2003/87/WE). Uprawnienia do emisji, które nie zostały wykorzystane w danym okresie rozliczeniowym zastępuje się uprawnieniami do emisji ważnymi w następnym okresie rozliczeniowym.

Ustawa włącza do systemu handlu uprawnieniami do emisji operacje lotnicze, które rozpoczynają się lub kończą na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Uprawnienia do emisji przyznaje się operatorom statków powietrznych podobnie jak w przypadku prowadzących instalacje.

Zawiera także regulacje dotyczące szczegółowych zasad przyznawania uprawnień do emisji dla instalacji i sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji oraz modyfikuje zasady wnoszenia opłaty za wprowadzanie dwutlenku węgla do powietrza.

Ważną zmianą jest wprowadzenie przepisów regulujących sposób wykorzystania uprawnień pozostałych po likwidowanych instalacjach. Przyjęto założenie, że jeżeli instalacja przestała spełniać przesłanki objęcia systemem, uprawnienia do emisji przyznane jej w krajowym planie lub zezwoleniu niewydane na rachunek prowadzącego tą instalację, zasilają krajową rezerwę.

Ustawa reguluje ponadto zasady dotyczące określenia warunków monitorowania emisji przez operatorów statków powietrznych i prowadzących instalacje.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj