Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska nowa wersja założeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niewiele różni się od poprzedniej. Pozostawiono wiele krytykowanych podczas konsultacji społecznych zapisów, informuje PAP. Kolejne wersje projektu nie zostaną poddane ponownym konsultacjom społecznym.

Resort pozostaje przy krytykowanym  pomyśle pozostawienia gminom swobody w wyborze systemu gospodarki odpadami na swoim terenie. Zdaniem oponentów (m.in. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza) takie rozwiązanie nie zagwarantuje strumienia odpadów do regionalnych zakładów gospodarowania odpadami., tylko pogłębi obecne nieprawidłowości.

W nowej wersji pozostawiono m.in. zapisy o 10-letnim okresie przejściowym dla wprowadzenia obowiązku przejęcia systemu gospodarowania odpadami komunalnym, o wydzieleniu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, o rezygnacji z propozycji przejmowania przez marszałka województwa zadań nałożonych na gminy w przypadku niewykonania przez nie nałożonych obowiązków, o rezygnacji z propozycji określania konkretnych miejsc przetwarzania odpadów oraz nałożenie na samorząd województwa obowiązku prowadzenia badań morfologii odpadów.

Źródło: PAP

Czytaj więcej

Skomentuj