26 stycznia w Łodzi rozpoczyna się VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Nowe prawo ochrony środowiska” poświęcona aktualnej sytuacji prawnej i nowym obowiązkom zarówno dla prywatnych przedsiębiorców działających w branży ochrony środowiska, jak i administracji samorządowej.

Bez wątpienia największą zmianą w 2011 r., była nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nazywana przez ustawodawców „odpadową rewolucją”. Zmienia ona dotychczasowy model gospodarowania odpadami komunalnymi, ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz nadaje gminom nowe kompetencje.

Tegoroczny program konferencji podzielony został na dwie sesje referatowe. Podczas obrad zaplanowano m.in. wystąpienia dotyczące zmian na polskim rynku odpadowym, które czekają nas w najbliższym czasie. W drugim dniu konferencji zaproszeni prelegenci poruszą aktualne aspekty prawne w szeroko pojętej ochronie środowiska, wprowadzane przepisy oraz praktyczne komentarze do omawianych ustaw. Podczas dyskusji oraz rozmów kuluarowych będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony przyrody, ochrony powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej. Celem spotkania jest kompleksowy przegląd nowości w prawodawstwie krajowym związanym z ochroną środowiska.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym pracowników administracji samorządowej szczebla gminnego i wojewódzkiego, przedstawicieli starostw powiatowych, firm prywatnych działających w sektorze komunalnym, specjalistów z dziedziny ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanym zagadnieniami dotyczącymi aktualnej sytuacji w obszarze ochrony środowiska. Do wygłoszenia referatów zaproszono specjalistów administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli świata nauki, doświadczonych praktyków oraz ekspertów z branży komunalnej.

– Szczególną uwagę poświęcimy na spotkaniu kwestiom w chwili obecnej najszerzej dyskutowanym, czyli oczywiście nowym zasadom postępowania z odpadami komunalnymi i perspektywom zmian ogólnych przepisów o odpadach. Obie grupy zagadnień zostaną poddane szerokim analizom, dokonywanym także przez praktyków. Nie zabraknie również wystąpień omawiających zmiany w innych dziedzinach – ochronie powietrza, ochronie wód (wraz z przepisami dotyczącymi komunalnej gospodarki wodno-ściekowej) czy ochronie przyrody – mówi prof. dr hab. Marek Górski, opiekun naukowy konferencji.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania.

VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Nowe prawo ochrony środowiska" odbędzie się 26-27 stycznia w Hotelu Ambasador Centrum Łódź, al. Piłsudskiego 29 

Program konferencji do pobrania


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj