Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jak tłumaczy w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, wydanie rozporządzenia, określającego zmieniony w stosunku do rozporządzenia z 9 listopada 2004 r. katalog rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wynika przede wszystkim z konieczności uwzględnienia zarzutów Komisji Europejskiej podniesionych w ramach postępowania w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy dotyczącej oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Zarzuty te dotyczyły przedsięwzięć podprogowych, tzn. takich, które nie były dotąd objęte przez krajowy system prawny, natomiast prawo unijne wymaga w stosunku do nich stosowania procedur środowiskowych – przeprowadzenia screeningu (kwalifikacji), a w uzasadnionych przypadkach także oceny oddziaływania na środowisko.

W rozporządzeniu znajduje się katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. W stosunku do obu rodzajów przedsięwzięć – przed ich realizacją konieczne jest (zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) –  uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wprowadzono zmiany w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia. Polegają one na podwyższeniu progów ilościowych dotyczących wydobycia ropy naftowej (do pułapu 500 ton na dobę) oraz gazu (do 500 000 m3 na dobę).

W drugiej grupie przedsięwzięć, czyli w tych, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wprowadzono wyłączenie w stosunku do biogazowi o mocy do 0,5 MW oraz usunięto próg ilościowy w stosunku do elektrowni wodnych. Zmieniono ponadto progi i kryteria dotyczące wydobywania kopalin metodą odkrywkową, zabudowy mieszkaniowej i innych jej rodzajów czy gospodarowania wodą w rolnictwie. Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie dotyczyć odcinków dróg o długości większej niż 1 km, a nie jak dotychczas wszelkich dróg publicznych, bez względu na ich długość.

W rozporządzeniu znalazł się również przepis przejściowy, mówiący, że dla postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 (np. pozwolenie na budowę) wszczętych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 15 listopada 2010 r.

źródło: premier.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj