Sejm uchwalił dziś nowelizację ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3033 i 3297) w brzmieniu proponowanym przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Postanowienia

W głosowaniu wzięło udział 435 posłów, ustawę poparło 244 posłów, przeciw było 12, a 179 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji implementują regulacje wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.). W myśl nowelizacji wprowadzający powyżej 1000 pojazdów na terytorium kraju jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach.

Z kolei wprowadzający nie więcej niż 1000 pojazdów na terytorium kraju w ciągu roku kalendarzowego jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju. Sieć musi zostać zapewniona wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Kolejną zmianą jest, by prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji nie pobierał opłaty od właściciela pojazdu (poza kilkoma wyjątkami).

Natomiast próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji należy wykonać raz na 5 lat. Próbę tę wykonuje się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku jej wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy, przedsiębiorcy są zwolnieni z tego obowiązku.

Starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów po zaopiniowaniu przez marszałka województwa i regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska spełnienia minimalnych wymagań dla punktów zbierania pojazdów.

Kary

Opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji uiszcza przedsiębiorca prowadzący stację demontażu. Następstwem niewykonania tego obowiązku przez co najmniej dwa kolejne lata jest dwukrotność stawki opłat.

Z kolei stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosi:

  • 0,05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje nie więcej niż 5%;
  • 0,1 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje więcej niż 5%.

Wpływy z opłat będą przekazywane na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5% ich wysokości będzie dochodem województwa. Pieniądze z kar i opłat mają być przeznaczane na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi pojazdów

Nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj