Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wzbogacił się niedawno o nowoczesny mikroskop badawczy NIKON Eclipse Ni-U. Ten zaopatrzony w system kontrastu DIC – Nomarski, kamerę i cyfrową analizę obrazu sprzęt przeznaczony jest do prowadzenia badań wód powierzchniowych – rzek i zbiorników zaporowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Mikroskop umożliwia przeprowadzenie dokładnych badań fitobentosu i okrzemek planktonowych. Okrzemki – jednokomórkowe roślinne organizmy są jednym z podstawowych wskaźników stanu ekologicznego środowiska wodnego. Nowoczesny mikroskop badawczy umożliwia wykonanie dokładnych pomiarów i oznaczeń stwierdzonych w próbce okrzemek. W czasie analiz jest możliwe wykonanie dokumentacji fotograficznej w technice cyfrowej. Taka dokumentacja może być wykorzystana w celach archiwizacyjnych oraz do przeprowadzenia konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie.

Ten nowoczesny sprzęt nie jest jedynym o jaki wzbogaci się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Inspektorat realizuje bowiem projekt „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach”. W jego ramach przewidywany jest między innymi zakup analizatorów do pomiarów jakości powietrza, w tym do pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, aparatury badawczej do laboratorium, w tym spektrometrów i analizatorów. Modyfikacja posiadanych przez WIOŚ w Katowicach baz danych umożliwi dokładniejszą prezentację wyników badań uzyskiwanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w ramach priorytetu nr V „Środowisko”, działania nr 5.4. „Zarządzanie środowiskiem”.

Całkowita wartość projektu wynosi 3,9 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 15% stanowi współfinansowanie z budżetu państwa. Projekt ma być realizowany w latach 2012–2013.

źródło: katowice.pios.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj