14 grudnia w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji odbyło się pierwsze Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele 14 gmin, które przystąpiły do Związku Międzygminnego: Białośliwie, Czarnków, Drawsko, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Miasteczko Krajeńskie, Piła, Szydłowo, Ujście, Wieleń, Wyrzysk, Wysoka.

Przewodniczącym Zgromadzenia, został (wybrany w tajnym głosowaniu) Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, zastępcą Burmistrz Ujścia Henryk Kazana. Na Przewodniczącego Zarządu Związku wybrano Zygmunta Jasieckiego, zaś na jego Zastępcę Andrzeja Gawłowskiego. Członkami Zarządu zostali: Janusz Kubiak Radny Rady Miasta Piły, Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk, Maria Bratkowska Burmistrz Wyrzyska i Zbigniew Stochaj Burmistrz Wielenia. Do składu Komisji Rewizyjnej po głosowaniu jawnym weszli: Marek Tchórzka (Drawsko), Zbigniew Kosmatka (Piła) i Dariusz Chrobak (Szydłowo).

Podczas zgromadzenia podjęto uchwałę o przyjęcie Gminy Okonek jako członka Związku. Zgromadzenie Związku w drodze uchwały przyjęło obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, celem objęcia nowym systemem gospodarki odpadami całego strumienia odpadów komunalnych na terenie Związku.

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przejął całość zadań będących w gestii gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym m.in.:

1. organizacją całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
2. organizacją selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
3. zapewnieniem osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu;
4. prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

źródło: pila.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj