Marszałkowie województw dyskutowali w Rybniku nad wprowadzeniem zintegrowanego i kompleksowego systemu gospodarki odpadami.

Obraduje tu Konwent Marszałków RP. Posiedzeniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Zbyszek Zaborowski.

Problemy związane z porządkowaniem gospodarki odpadami w aspekcie obowiązujących uwarunkowań prawnych przedstawiła Ewa Gębicka-Matusz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zmiany prawno-organizacyjne w gospodarce odpadami są niezbędne dla wypełnienia przez Polskę zobowiązań unijnych. Niedotrzymanie umowy akcesyjnej pociąga za sobą bardzo poważne kary finansowe, które mogą sięgać nawet do 260 tys. euro dziennie. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO 2010) uchwalony przez Radę Ministrów w 2006 roku zakłada konieczność rozwoju przedsięwzięć związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów tak, by zagwarantować redukcję składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Niezbędna jest także pilna potrzeba rozwoju selektywnej zbiórki odpadów dla ich odzysku i recyklingu, w tym odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych a także odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. „ Aby zapewnić szybką realizację tych celów nieodzowne jest termiczne przekształcanie odpadów. To jedyna szansa na wywiązanie się z zobowiązań wobec UE oraz spełnienia wymogu składowania odpadów bez organiki. Stwarza również możliwość wykorzystania energii tkwiącej w odpadach komunalnych w energetyce” – podkreśliła Ewa Gębicka-Matusz.

Problematyka związana z utylizacją i składowaniem odpadów w szczególności dotyczy Województwa Śląskiego. W tym regionie znajduje się około 40% śmieci wytwarzanych w skali kraju. Poważnym problemem są odpady biodegradowalne. Ok. 94% trafia na składowiska, reszta poddawana jest odzyskowi. Wzrasta także ilość osadów ściekowych. Najwięcej z nich powstaje w dużych miastach. Są one silnie skażone metalami ciężkimi. Innym problemem ekologicznym jest azbest. W Województwie Śląskim do usunięcia pozostało ok. 84 tys. ton. Tymczasem uporanie się z tym problemem natrafia na przeszkody ze strony samych mieszkańców, dla których wymiana pokryć dachowych z tego materiału jest nieopłacalna, mimo odpowiednich programów dofinansowania ze strony WFOŚiGW.

Podczas dyskusji wskazywano na potrzebę przygotowania kampanii informacyjnej dotyczącej budowy instalacji termicznej przekształcania odpadów. W świadomości społecznej funkcjonuje bowiem nieprawdziwy obraz zagrożeń związanych z tą metodą utylizacji odpadów. W krajach Unii Europejskiej instalacje tego typu są powszechne, a odpady komunalne są źródłem energii odnawialnej, traktowanej na równi z energia słoneczną.

Uczestnicy Konwentu przyjęli stanowisko w sprawie Zasad koordynacji współpracy Samorządów Województw z Agencja Płatniczą w ramach wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

źródło: silesia-region.pl

Czytaj więcej

Skomentuj