Od 1 sierpnia 2009 część kompetencji wojewody i RDOŚ przejdzie do marszałka lub rad gmin, więc lokalne samorządy będą miały większe uprawnienia do prowadzenia polityki ochrony przyrody. Te zmiany to efekt nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Zgodnie z nowymi regulacjami sejmik będzie tworzył park krajobrazowy lub powiększał jego obszar, określał także nazwę parku, przebieg granicy i otulinę; będzie miał także kompetencje do likwidacji lub zmniejszenia obszaru parku krajobrazowego. Sejmik województwa ( w drodze uchwały) nada statut parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych określający strukturę organizacyjną parku lub zespołu parków. Rada gminy będzie mogła ustanowić pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy, a także znosić ustalane przez siebie formy ochrony przyrody.

Zgodnie z nowelizacją projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj