7 września br. w Zielonej Hucie (województwo pomorskie) oddana została do użytku oczyszczalnia ścieków dla gminy Konarzyny, sąsiadującej z otuliną Parku Narodowego Bory Tucholskie. W ramach przedsięwzięcia powstała nie tylko nowoczesna oczyszczalnia ścieków, ale także sieć kanalizacyjna o łącznej długości blisko 11 km. Działania te przyczynią się do ochrony cennych przyrodniczo jezior: Karsińskiego i Charzykowskiego oraz do poprawy stanu środowiska Parku Narodowego. 

Dotychczas tylko część gminy była skanalizowana, a ścieki trafiały do wyeksploatowanej, przeciążonej i źle pracującej oczyszczalni o przepustowości 200 m3/d, skąd, po częściowym oczyszczeniu zrzucane były do Brdy, w odległości zaledwie kilku kilometrów od jej ujścia do jeziora Charzykowskiego. Dodatkowe zagrożenie dla ochrony czystości wód stanowił fakt, iż do oczyszczalni trafiało, oprócz ścieków komunalno-bytowych, ok. 50 m3/d niedostatecznie podczyszczonych ścieków z zakładu przetwórstwa mięsnego. Niekorzystną sytuację pogarszała także rosnąca liczba turystów i wczasowiczów przebywających w sezonie letnim w tym regionie.

W ramach projektu dofinansowanego przez EkoFundusz zbudowana została mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia o przepustowości 260 m3/d ścieków, (docelowo oczyszczalnia osiągnie przepustowość 520 m3/d). Z oczyszczalni i systemu kanalizacji będzie korzystać około 2 200 mieszkańców stałych i okresowo 1 250 sezonowych – łącznie 3 450 osób. Inwestycja pozwoli na radykalną redukcję ładunków zanieczyszczeń – BZT5 o 94,6%, zawiesiny ogólnej o 93%, fosforu ogólnego o blisko 89% i azotu ogólnego o ponad 82%.
Na realizację projektu EkoFundusz przeznaczył dotację w wysokości 1,24 mln zł, co stanowiło blisko 40% kosztów całkowitych. Ze środków tych sfinansowana została budowa obiektów oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem oraz budowa sieci kanalizacyjnej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj