Od 1 maja zacznie obowiązywać część przepisów Pakietu akcyzowego, które przyczynią się do wyrównywania szans przedsiębiorców na rynku – przypomina w piątek Ministerstwo Finansów. Będą też zmiany w Kodeksie karnym skarbowym.

Według resortu finansów, zmiana przepisów Kodeksu karnego skarbowego będzie służyć przyspieszeniu i “istotnemu uproszczeniu części spraw o wykroczenia skarbowe”. Dzięki nowym rozwiązaniom mają być one załatwiane “szybko i sprawnie w trybie postępowania mandatowego, bez konieczności kierowania sprawy do sądu karnego”.

Nowe regulacje, które wchodzą od 1 maja mają też na celu m.in. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej oraz utrudnienie działania firm w szarej strefie. “Przyczyniają się do wyrównywania szans przedsiębiorców na rynku” – wskazało Ministerstwo Finansów.

Wskazując na najważniejsze przepisy Pakietu akcyzowego, resort wymienił m.in. rozszerzenie przesłanek odmowy wydania oraz cofnięcia zezwoleń akcyzowych. Za istotne uznał też przesłanki odmowy dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenia z tego rejestru – “w celu wyeliminowania sytuacji, w których osobami kierującymi działalnością tych podmiotów mogłyby być tzw. słupy lub osoby, które nie gwarantują wywiązywania się z obowiązku rozliczania się z podatków”.

W komunikacie wymieniono też zmiany w zakresie “instytucji Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA)”. “Mają na celu zwiększenie nadzoru merytorycznego nad wydawanymi decyzjami WIA, sprawowanie skutecznej kontroli przy stosowaniu WIA oraz zdefiniowanie sytuacji dających podstawę do zmiany funkcjonujących w obrocie prawnym decyzji WIA” – wskazano.

Inne przepisy dotyczą m.in. ograniczenia katalogu danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów węglowych na liście finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego oraz przez “finalnego nabywcę węglowego w oświadczeniu o przeznaczeniu nabytych wyrobów węglowych do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy”. Jak tłumaczy MF, zlikwiduje to nadmierną ingerencję w prywatność osób, których te dane dotyczą. Odstąpiono np. od wymogu podania w tych dokumentach numeru dowodu osobistego, gdy nabywcy wyrobów węglowych został nadany numer PESEL.

Ułatwieniem ma być też wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji “osób fizycznych produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW”.

MF przypomniało ponadto, o wchodzącym od najbliższej soboty przepisie dot. podwyższenia w ramach nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego, za określone przestępstwa skarbowe dotyczące wyrobów akcyzowych, m.in. “górnej granicy zagrożenia sankcją w postaci kary pozbawienia wolności”.

Od 1 maja br. oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy muszą być też wszystkie “wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych, przeznaczone do sprzedaży”. Przypomniano, że potwierdzaniem spisów wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu legalizacyjnymi znakami akcyzy będą zajmować się naczelnicy urzędów celno-skarbowych, a nie, jak dotąd, naczelnicy urzędów skarbowych właściwych w sprawach znaków akcyzy.

Odnosząc się do zmiany w Kodeksie karnym skarbowym MF przypomniało, że warunkiem nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu. “Oznacza to, że sprawca może nie przyjąć mandatu i jego sprawa będzie wówczas załatwiana na drodze postępowania sądowego” – wyjaśniono.

Ponadto w ramach obowiązujących od 1 maja przepisów cudzoziemcy będą mogli wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych.

Czytaj więcej

Skomentuj