Na stronach Ministerstwa Środowiska opublikowano najnowszy Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (z dnia 24 maja 2010 r.)

Pobierz dokument

"Proponowane projekcie założeń rozwiązania dają gminom możliwość przejęcia, w drodze uchwały, obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi. Jednocześnie, wzmocnione zostaną funkcje kontrolne gmin, które w sposób kompleksowy będą mogły monitorować działania podejmowane zarówno przez właścicieli nieruchomości, a  także przez odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości" – czytamy we wprowadzeniu do "Projektu założeń…".

"Ponadto, gminy wchodzące w skład regionów gospodarki odpadami komunalnymi, określonych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami,  będą  obowiązane  do  budowy i utrzymania instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz odpadów zielonych.

W celu realizacji nałożonych na nie zadań, gminy będą wyłaniały w drodze przetargu, podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Podjęcie takich działań pozwoli tym samym zwolnić właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Za przejęcie powyższych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami. Gmina może podjąć również decyzje o przejęciu obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłącznie od mieszkańców pozostawiając możliwość zawierania umów na odbieranie odpadów komunalnych pomiędzy przedsiębiorcą odbierającymi odpady komunalne a firmami prowadzącymi działalność na terenie gminy.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku gmin, które nie podejmą uchwały przejmującej obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą  funkcjonowały na dotychczasowych zasadach, z tym że podmioty te będą zobowiązane do rozliczania się z gminą ze sposobów zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, a tym samym z osiągniętych, określonych w drodze rozporządzenia, poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz z redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów."


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj