Przedstawiciele organizacji odzysku i samorzadu gospodarczego apelują o poparcie inicjatywy zorganizowania w maju 2012 roku w Warszawie I Ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu.

"W bieżącym roku  minie dziesięć lat od wejścia w życie nowego systemu prawa w gospodarce odpadami, w tym ustawy produktowej, będziemy więc podsumowywać efekty 10 lat wdrażania w Polsce przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, które początkowo obejmowały: produkty w opakowaniach, baterie i akumulatory, opony, sprzęt chłodniczy i niektóre źródła światła  oraz oleje smarowe, a obecnie obejmują także wszystkie pozostałe rodzaje sprzętu elektrycznego  i elektronicznego oraz pojazdy  wycofane z eksploatacji.  Za niecałe trzy miesiące Polska obejmie – po raz pierwszy – przewodnictwo Rady Europejskiej, co oznacza szczególną odpowiedzialność za realizację Traktatu Europejskiego i całego prawa UE m.in. w obszarze środowiska. Miarą tej odpowiedzialności będzie nie tylko szybka  modernizacja  krajowego systemu  gospodarki odpadami, lecz również  radykalne  zmiany w świadomości społecznej i w codziennych przyzwyczajeniach znacznej części mieszkańców kraju. W okresie minionych 10-ciu lat dokonało się wiele korzystnych zmian w gospodarce odpadami, jednak problemy i wyzwania przed którymi stajemy zmuszają do poważnej i odpowiedzialnej dyskusji w sprawie jej przyszłości. Dlatego właśnie my, niżej podpisani występujemy z inicjatywą zwołania w dn. 9-11 maja 2012 roku w Warszawie I Ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu" – piszą w komunikacie pomysłodawcy.

Za najważniejsze cele Kongresu jego inicjatorzy uznają:
• podsumowanie 10-letniego okresu wdrażania w Polsce zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta i jego dotychczasowych efektów,
• stworzenie platformy dla merytorycznej dyskusji o tych wszystkich problemach, które będą mieć kluczowe znaczenie dla urzeczywistnienia w Polsce unijnego zamiaru budowy „społeczeństwa recyklingu” do 2020 roku, z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych środowisk gospodarczych i społecznych, co powinno zapoczątkować zmiany w systemie stanowienia prawa w obszarze ochrony środowiska,
• wskazanie kierunków strategii umożliwiającej w Polsce realizację standardów w gospodarce odpadami, określonych przez Unię Europejską oraz w celu osiągnięcia poziomów selektywnego zbierania, odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów, określonych w przepisach prawa krajowego,
• wskazanie kierunków edukacji ekologicznej w warunkach społeczeństwa informacyjnego.
   
Jak poinformowali pomysłodawcy Kongresu, patronat nad nim objął prof. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska.

"Zwracamy się do wszystkich, którym bliski jest postulat zrównoważonego rozwoju i nowoczesnej gospodarki odpadami o poparcie naszej inicjatywy, udział w przygotowaniu i w obradach Kongresu" – apelują sygnatariusze apelu: Krzysztof Kawczyński (Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Ochrony Środowiska), Michał Korkozowicz (REBA Organizacja Odzysku S.A.), Grzegorz Skrzypczak (ELEKTROEKO Organizacja Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.), Marek Sobiecki (Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.), Piotr Szajrych (REKOPOL Organizacja Odzysku S.A.), Krzysztof Topolski, (Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku S.A.) i Ryszard Wójcik (Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A.).


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj