Komisja Europejska proponuje dodanie 15 produktów chemicznych do wykazu 33 substancji zanieczyszczających podlegających monitorowaniu i kontroli w wodach powierzchniowych UE. Są tu chemikalia przemysłowe, a także substancje stosowane w produktach biobójczych, farmaceutycznych i ochrony roślin.

– Zanieczyszczenie wody jest jednym z najczęściej poruszanych przez obywateli UE problemów z dziedziny środowiska. Cieszę się z tej inicjatywy, jako że najwyraźniej spełnia ona oczekiwania społeczeństwa. 15 nowych produktów chemicznych zostanie objętych monitorowaniem i kontrolą w celu zagwarantowania, że nie będą one stanowiły zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi – mówi Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska.

Zostanie to osiągnięte dzięki zmianie dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. Substancje dodano w wyniku przeglądu, podczas którego rozpatrzono poziom zagrożenia ok. 2000 substancji na podstawie ich stężenia w wodach powierzchniowych, poziomu niebezpieczeństwa, produkcji i stosowania. W przypadku sześciu z piętnastu nowych substancji priorytetowych proponowana klasyfikacja wiązałaby się ze stopniowym zaprzestaniem ich emisji do wody w ciągu nadchodzących 20 lat. Wniosek przewiduje również wprowadzenie bardziej surowych norm w odniesieniu do czterech obecnie kontrolowanych substancji oraz wymóg stopniowego zaprzestania emisji dwóch innych substancji znajdujących się w wykazie.

Do 15 proponowanych dodatkowych substancji priorytetowych należą:
– substancje zawarte w środkach ochrony roślin: aklonifen, bifenoks, cypermetryna, dikofol, heptachlor, chinoksyfen;
– substancje zawarte w produktach biobójczych: cybutryna, dichlorfos, terbutryna;
– chemikalia przemysłowe: kwas perfluorookatnosulfonowy (PFOS), heksabromocyklododekan (HBCDD);
– uboczne produkty spalania: dioksyna i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (PCB);
– substancje farmaceutyczne: 17 alfa-etynyloestradiol (EE2), 17 beta-estradiol (E2), diklofenak.

Po raz pierwszy proponuje się dodanie substancji farmaceutycznych. We wniosku nie kwestionuje się wartości medycznej tych substancji; poruszono jednak potencjalne szkodliwe skutki ich obecności w środowisku wodnym. Stężenia wyższe od proponowanych norm mogą działać szkodliwie na zdrowie ryb, ograniczać ich reprodukcję lub działać szkodliwie na inne organizmy.

Komisja proponuje również ulepszenie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do chemicznych substancji zanieczyszczających w wodzie oraz wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na uzyskanie lepszych informacji na temat stężenia innych substancji zanieczyszczających, które mogłyby w przyszłości zostać objęte obowiązkiem kontroli na poziomie UE. Do wniosku Komisji dołączono sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wyników przeglądu obowiązującego wykazu substancji kontrolowanych.

Zmieniony wykaz jest częścią dyrektywy zmieniającej ramową dyrektywę wodną i dyrektywę w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. Wniosek zostanie przedstawiony Radzie i Parlamentowi do dyskusji i ewentualnego przyjęcia.

źródło: KE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj