Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych zaapelowało o pilne zwołanie „Okrągłego Stołu CO2” w sprawie Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2, z udziałem zainteresowanych resortów, przedstawicieli przemysłu, energetyki, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych zaapelowało o pilne zwołanie „Okrągłego Stołu CO2” w sprawie Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2, z udziałem zainteresowanych resortów, przedstawicieli przemysłu, energetyki, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Forum zwróciło się 31 stycznia 2008 w tej sprawie do ministrów: gospodarki, środowiska, rozwoju regionalnego, infrastruktury i skarbu państwa

Zdaniem członków Forum CO2  „Okrągły Stół CO2” ma być platformą publicznej debaty nad Planem Rozdziału Uprawnień do emisji CO2. „Ma ona pozwolić na rzetelne przedstawienie wpływu Planu na środowisko i możliwości rozwoju kraju, w tym możliwości efektywnego wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych UE. W dotychczasowej wymianie argumentów zapomina się o podstawowym założeniu systemu handlu emisjami – ograniczaniu emisji tam, gdzie jest to ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione. Coraz częściej pojawiają się nierzetelne i wywołujące negatywne reakcje społeczne informacje o możliwym niekontrolowanym wzroście cen energii, grożącym nam kryzysie energetycznym i spadku wartości prywatyzowanych przedsiębiorstw energetycznych, wskazujące jako wyłączną przyczynę tych zjawisk niedobór uprawnień do emisji CO2” – piszą w komunikacie uczestnicy ForumCO2.

Ich zdaniem „Okrągły Stół CO2” pozwoli ocenić możliwości redukcji emisji CO2 w energetyce i sektorach przemysłowych oraz sposoby jej osiągnięcia. Podda analizie skutki ogólnogospodarcze i społeczne wiążące się z takimi redukcjami, a także wpływ ewentualnego deficytu uprawnień do emisji CO2 na poziom zatrudnienia. Oszacuje skalę potencjalnego wzrostu cen energii wywołanego niedoborem uprawnień dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych oraz oceni możliwość zrekompensowania skutków takiego wzrostu m.in. poprzez wdrożenie Ogólnonarodowego Programu Oszczędzania Energii, zapowiadanego przez ministra środowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj