Olsztyn nadużył pozycji dominującej narzucając przedsiębiorcom miejsce wywozu odpadów komunalnych i musi zapłacić karę. Za praktykę naruszająca konkurencję Prezes UOKiK nałożyła karę ponad 418 tys. zł.

W toku postępowania Urząd ustalił, że Gmina Miasta Olsztyn narzuca przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości obowiązek ich przekazywania do Stacji Transferowej Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego, którego Gmina Miasta Olsztyn jest jedynym udziałowcem. Zgodnie z prawem, gminy muszą wyznaczać miejsca odzysku i unieszkodliwiana odpadów zgodnie z wojewódzkim planem gospodarowania odpadami. Wojewódzki plan dla Gminy Miasta Olsztyn daje przedsiębiorcom możliwość skorzystania z wielu składowisk bez obligatoryjnego pośrednictwa OZK.

Zdaniem Urzędu, ograniczanie przedsiębiorcom świadczącym usługi odbioru odpadów prawa do wyboru miejsca składowania odpadów jest przejawem nadużycia przez Gminę Miasta Olsztyn pozycji dominującej. Przedsiębiorcy muszą bowiem przekazywać odpady do wskazanego zakładu – nawet gdyby inne oferty były tańsze. To z kolei powoduje wzrost cen za odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości.

Prezes UOKiK nałożyła na Gminę Miasta Olsztyn karę w 418 263 zł. Decyzja nie jest ostateczna – przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Jest to druga decyzja UOKiK w tej sprawie. W pierwszej – wydanej w 2009 roku – gmina zobowiązała się do zmiany kwestionowanej praktyki w związku z tym nie została nałożona kara finansowa. Zobowiązanie miało polegać na wskazaniu w regulaminie, że odpady mogą być unieszkodliwiane także w innych zakładach. Gmina jednak nie wykonała tego zobowiązania i decyzji Prezes Urzędu.

źródło: uokik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj