Prezydent Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Miroslav Lajčak ogłosi 22 marca – w Światowy Dzień Wody – początek Międzynarodowej Dekady Działania “Woda dla Zrównoważonego Rozwoju 2018-2028”. Ma ona na celu dalszy rozwój współpracy, partnerstwa i rozwoju potencjału w odpowiedzi na wyznaczone przez ONZ w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Czysta i dostępna woda jest niezwykle istotna dla zrównoważonego rozwoju, walki z ubóstwem i głodem oraz jest niezbędna dla rozwoju ludzkości w zdrowiu i dobrobycie. Zasoby wody na planecie są wystarczające, by osiągnąć ten cel. Ale istnieją też takie problemy jak: ograniczony dostęp do bezpiecznej wody i infrastruktury sanitarnej, rosnąca presja na zasoby wodne i ekosystemy oraz pogłębiające się ryzyko suszy i powodzi.

Woda stanowi ważny element wydanych ostatnio przez ONZ stanowisk, m.in. Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Porozumienia Ramowego z Sendai dotyczącego ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 czy Porozumienia Paryskiego z 2015 roku.

Międzynarodowa Dekada Działania “Woda dla Zrównoważonego Rozwoju” ma wdrożyć rozwiązania, jakie zostały opracowane w poprzedniej Dekadzie „Woda dla Życia” z lat 2005-15. Jej celem jest stworzenie stabilnej platformy do zaawansowanej współpracy i partnerstwa na wszystkich poziomach, skupienie się na połączonym zarządzaniu zasobami wodnymi. Będzie się to odbywało poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, stworzenie platformy wsparcia, budowanie networkingu i partnerstwa.

Cel 6 Zrównoważonego Rozwoju

Cel szósty Agendy Zrównoważonego Rozwoju to zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi do 2030 roku.

Jakość wody ma być poprawiona m.in. poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   ONZ chce, by zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach. Stawia też za cel by, do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną.

Wśród zadań jest też rozszerzenie międzynarodowej współpracy i wsparcie krajów rozwijających w takich działaniach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, MariaGershuni/commons.wikimedia.org

 Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody.  Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody, by tak się stało. Jednak z powodu słabej gospodarki czy złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną umierają miliony ludzi, przede wszystkim dzieci.

 Niedostatek wody, jej słaba jakość i niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania. Ograniczają także szansę biednych rodzin na podjęcie edukacji. Susza dotyka jedne z najbiedniejszych rejonów świata, co tylko potęguje występowanie głodu i niedożywienia.

 Do roku 2050 przynajmniej co czwarta osoba na świecie może żyć w kraju, w którym odczuwany będzie chroniczny niedobór czystej wody lub występować będą powtarzające się cykle jej niedoboru.

Ponad połowa ludzi na świecie nie ma toalet

Takie są fakty

Organizacja Narodów Zjednoczonych przytacza też fakty na temat dostępu ludności na świecie do wody i infrastruktury sanitarnej oraz skutków braku dostępu do nich. Podaje m.in. że:

– Od 1990 roku 2,6 miliarda ludzi uzyskały dostęp do ulepszonych źródeł wody pitnej, lecz 663 miliony ludzi nadal jest pozbawionych takiego dostępu.

– Przynajmniej 1,8 miliarda ludzi korzysta z wody pitnej pochodzącej ze źródła zanieczyszczonego odchodami.

– W latach 1990 – 2015 liczba ludzi korzystająca z ulepszonych źródeł wody pitnej wzrosła z poziomu 76% do 91%.

– Na niedostatek wody wciąż cierpi ponad 40% światowej populacji i przewiduje się, że odsetek ten nadal będzie zwiększał się. Ponad 1,7 miliarda ludzi żyje w dorzeczach rzek, w których zużywa się więcej wody niż jej przybywa.

– 2.4 miliarda ludzi nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych, takich jak toalety czy latryny, a ponad 80% nieoczyszczonych ścieków powstałych w wyniku działalności człowieka ma ujście do rzek lub morza.

– Każdego dnia ok. 1000 dzieci umiera z powodu biegunki i jej powikłań, które są możliwymi do uniknięcia chorobami przenoszonymi przez wodę lub związanymi ze złymi warunkami sanitarnymi.

– Energia wodna stanowi najważniejsze i  powszechne źródło energii odnawialnej. Od 2011 roku stanowi ona 16% całkowitej produkcji energii elektrycznej na świecie.

– Około 70% wody używanej do nawadniania pochodzi z rzek, jezior i podziemnych źródeł wody.

– Powodzie i inne katastrofy powiązane z wodą są przyczyną 70% wszystkich śmiertelnych przypadków poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej

Skomentuj