Ministerstwo Środowiska proponuje nowe rozwiązania dotyczące objęcia „foliówek” w sklepach opłatą recyklingową. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął Założenia do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zawierające te właśnie propozycje.

Projekt proponuje, by torebki foliowe były obciążone specjalną opłatą recyklingową nakładaną na produkujących, importerów oraz wewnątrzwspólnotowych nabywców tego rodzaju torebek.

Stawki opłat będą zależeć  m.in.  od masy  torebek (od 0,05 kg do 0,14 kg) i wyrażone zostaną jako  procent ceny netto 1 kg  torebek foliowych (maksymalna stawka tej opłaty: 50% ceny netto 1 kg torebek). Szczegółowe stawki opłaty recyklingowej po  przeprowadzeniu odpowiednich analiz zostaną ustalone w rozporządzeniu  ministra środowiska wydanym w porozumieniu z ministrem gospodarki. Przy określaniu stawki minister będzie brał pod uwagę  negatywne oddziaływanie na środowisko odpadów  opakowaniowych powstałych z torebek foliowych, koszty  ich  zagospodarowania, masę jednostkową torebek oraz wzrost średnioroczny  wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej za rok poprzedni.

Szczegółowe szacunki dotyczące  wpływów z opłat recyklingowych zostaną dokonane w trakcie opracowywania  projektu rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat  recyklingowych.

Środki pochodzące z opłaty recyklingowej  byłyby przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, a  następnie przeznaczane na selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych  oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i  recyklingu odpadów opakowaniowych.

Planuje się, że nowe przepisy dotyczące  opłaty  recyklingowej wejdą w życie w roku 2015.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania planowanego systemu opłat recyklingowych:
1)  opłata recyklingowa dotyczyć będzie wszystkich torebek foliowych,  bez względu na rodzaj tworzywa sztucznego wykorzystanego do ich produkcji;
2) opłata recyklingowa liczona będzie od każdego kilograma wprowadzonych do obrotu torebek;
3)  minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem  właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,  szczegółowe stawki opłat recyklingowych, kierując się negatywnym  oddziaływaniem na środowisko odpadów opakowaniowych powstałych z  opakowań, masą oraz kosztami ich wytworzenia i zagospodarowania lub  wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogółem przyjętego w ustawie budżetowej za rok poprzedni oraz biorąc pod  uwagę, że opłata recyklingowa powinna stanowić zachętę do ograniczania stosowania opakowań przez konsumentów;
4) produkujący, importer oraz wewnątrzwspólnotowy nabywca torebek foliowych będzie zobowiązany prowadzić ewidencję obejmującą ilość  udostępnianych torebek foliowych;
5) opłata recyklingowa wnoszona będzie na odrębny rachunek bankowy  urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce udostępniania  torby foliowej, do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym  nastąpiło wprowadzenie torebek foliowych do obrotu;
6) wpływy z tytułu opłaty recyklingowej, powiększone o środki z  oprocentowania rachunków bankowych, marszałek województwa przeznaczy na  finansowania działań związanych z edukacją ekologiczną oraz selektywnym  zbieraniem odpadów opakowaniowych;
7) w razie stwierdzenia niezgodnego z prawem wykorzystania środków pochodzących z wpływów z tytułu opłaty recyklingowej lub  niewykorzystania wszystkich środków pochodzących z tych wpływów, wojewoda będzie orzekał w drodze decyzji administracyjnej, o przekazaniu  tych środków na dochód budżetu państwa, w terminie do 60 dni od dnia, w  którym decyzja stała się ostateczna.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj