23 marca w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”.

Beneficjentem projektu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Opocznie.

Głównym założeniem Projektu jest wyposażenie mieszkańców Miasta i Gminy Opoczno, podmiotów gospodarczych i podmiotów użyteczności publicznej w infrastrukturę techniczną zapewniającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych w aglomeracji Opoczno zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi przepisami. Ponadto celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, poprawa jakości i niezawodności dostaw wody pitnej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie gminy Opoczno.

Koszt całkowity projektu wynosi 63.485.087,90 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej na poziomie 31.035.438,86 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na czwarty kwartał 2014 roku.

źródło: wfosigw.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj