Na ukończeniu jest już budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Częstocice, Koszary i Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Realizowana od ponad  2,5 roku przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim inwestycja w ramach  Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap I”, wchodzi w decydującą fazę.

Planowane zakończenie inwestycji – w zakresie niezbędnym do odbioru ścieków, przewidziane jest w pierwszym kwartale 2012 roku. Do tej pory przeprowadzono odbiory techniczne kolektorów kanałów sanitarnych w wyżej wymienionych osiedlach. Natomiast docelowe odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych zostanie zrealizowane w III kwartale 2012 roku, po wybudowaniu przykanalików w pasach drogowych.

Eko lokator Toruń

Do strategicznych zadań realizowanego Projektu należy również przebudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Mostowej. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym budowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Do tej pory zakończono już większość robót ziemnych oraz ogólnobudowlanych. Obecnie trwają intensywne prace modernizacyjne istniejących obiektów technologicznych: osadników, zagęszczaczy grawitacyjnych, przepompowni ścieków. Wyburzono także już obiekty przeznaczone do likwidacji. Zakończenie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków  zaplanowane jest na koniec  października 2012 roku.

– Prowadzone w ramach inwestycji mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców i usprawnienie całego systemu odbierania oraz oczyszczania ścieków w sposób zgodny z unijnymi standardami. Kanalizacja powstaje na osiedlach z zabudową jednorodzinną, gdzie po 30-40 latach mieszkańcy wreszcie będą mieć możliwość podłączenia się do kanalizacji miejskiej. Chodzi nam nie tylko o ochronę środowiska, ale również o to, aby działki wystawiane przez gminę na sprzedaż były uzbrojone we wszystkie media. Podłączenie budynku do kanalizacji wpływa korzystnie na domowy budżet, gdyż koszt odbioru ścieków siecią kanalizacji sanitarnej jest niewspółmiernie niższy niż wypompowywanie szamb  wozem asenizacyjnym. Chcę również zaznaczyć, że ceny za odbiór ścieków w naszym mieście są jednymi z niższych w całym województwie świętokrzyskim – poinformował prezydent miasta Jarosław Wilczyński. – Apelujemy więc o podłączanie się do już oddanych kanałów sanitarnych. Podłączenie nieruchomości do kanalizacji przed odtworzeniem nawierzchni jezdni wpłynie na zmniejszenie kosztu wykonania przyłącza.

Obecnie MWiK przygotowuje się do złożenia wniosku o uzyskanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pod koniec lipca 2011 roku uruchomił program „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia związane z likwidacją szamb ściekowych: budowa przyłączy kanalizacyjnych służących do odprowadzania ścieków do kanałów sanitarnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych budowy oraz w formie pożyczki również do 45%. W okresie sierpień-listopad 2011 roku dwuosobowe zespoły pracowników MWiK odwiedziły mieszkańców dzielnic: Gutwin, Koszary, Częstocice, informując o programie oraz uzgodniając trasy przyłącza kanalizacyjnego. W efekcie ponad 200 gospodarstw domowych zdecydowało się na podpisanie umowy na dofinansowanie budowy przykanalika w ramach środków z  NFOŚiGW.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap I” należy do największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach w . Formalnie inwestorem jest spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Podstawowym źródłem finansowania projektu są środki pochodzące z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności). Jego całkowity koszt to 71 milionów 330 tysięcy złotych. Dofinansowanie wynosi 42,5 miliona złotych. Projekt przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 25 km, przebudowę oczyszczalni ścieków i budowę pierwszego etapu magistrali wodociągowej o długości ok. 2 km.

źródło: um.ostrowiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj