1 / 5

– Celem projektowanych przepisów dot. systemu kaucyjnego jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości odpadów do recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej, która odbyła się 1 lutego 2022 R.

Przez system kaucyjny należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach pobierana jest opłata, która jest zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji.

Jak wyjaśnił Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, system kaucyjny obejmie butelki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5l.

– Przedsiębiorcy, wprowadzający napoje w ww. opakowaniach będą mieli obowiązek zapewnienia, w ramach utworzonego systemu kaucyjnego, poziomu selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych powstałych z tych opakowań. Docelowo do roku 2030 – 90% wprowadzonych opakowań danego rodzaju. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów selektywnego zbierania wprowadzający będą ponosili opłatę produktową – powiedział.

Aby zobaczyć retransmisję konferencji proszę kliknąć poniższy Tweet:

Kto tworzy system

Wiceminister Ozdoba zaznaczył, że system kaucyjny będą tworzyć wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem. Projekt ustawy pozostawia dużą swobodę przedsiębiorcom w tworzeniu systemu. Określa jednak warunki, które taki system powinien spełniać. Wprowadzających reprezentował będzie jeden podmiot. Reprezentant wprowadzających uczestniczących w systemie będzie składał ministrowi właściwemu ds. klimatu coroczne sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego. Uruchomienie systemu będzie wymagało uzyskania zezwolenia, wydanego w drodze decyzji, przez ministra właściwego ds. klimatu. Podmiot reprezentujący będzie zobowiązany złożyć ministrowi wniosek o wydanie zezwolenia na uruchomienie systemu kaucyjnego nie później niż 6 miesięcy przed planowanym jego uruchomieniem.

Pomimo, że system kaucyjny nie będzie obowiązkowy, to jednak wymóg uzyskiwania poziomów selektywnego zbierania jedynie poprzez system kaucyjny skłoni przedsiębiorców do tworzenia takich systemów. W przypadku nieprzystąpienia do systemu przedsiębiorcy będą obowiązani do uiszczenia opłaty produktowej.

W przyszłości, po wejściu w życie zmian w systemie ROP dla opakowań, planuje się wprowadzenie mechanizmu zwolnienia z opłaty opakowaniowej dla wprowadzających napoje w opakowaniach, będących w systemie kaucyjnym w odniesieniu do uzyskanego w systemie poziomu zbierania. Powyższe zwolnienie pozwoli na uniknięcie ponoszenia przez wprowadzających podwójnych kosztów w zakresie finansowania tego samego celu (zbieranie odpadów opakowaniowych).

Wysokość kaucji, sposób zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych
Wiceminister Ozdoba zwrócił uwagę, że projekt ustawy nie określa wysokości stawki kaucji na opakowania. Pozostawia wybór jej wysokości przedsiębiorcom, którzy ze względu na wymagane poziomy zbierania ustalą jej wysokość na optymalnym poziomie, skłaniającym z jednej strony nabywców do zwrotu opakowań, a z drugiej nie podnoszącym nadmiernie ceny oferowanych produktów.

– Projekt ustawy nie narzuca przedsiębiorcom, tworzącym system, wyboru sposobu zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Będą mogli więc oprzeć system wyłącznie na zbieraniu opakowań i odpadów przez sklepy, ale będą mogli także instalować automaty do odbierania butelek w sklepach i poza nimi – zaznaczył.

Jak dodał wiceminister, wybór sposobu zbierania będzie więc podyktowany oceną przez przedsiębiorców jego efektywności w kontekście zapewnienia wymaganych poziomów zbierania.

Powszechny i „bezparagonowy” system

– Zaproponowane natomiast przepisy zobowiązują każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Mniejsze jednostki handlowe będą mogły odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe oferujące produkty w opakowaniach podlegających kaucji będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji – wyjaśnił wiceminister klimatu i środowiska.

– Zwrot opakowania nie będzie wymagał okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji. Z kolei nieodebrana kaucja zostanie przekazana producentom z przeznaczeniem do wykorzystania wyłącznie na funkcjonowanie systemu – dodał.

Terminy uruchomienia systemów kaucyjnych

– Zakładamy, że projektowane przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku. Jednocześnie projekt ustawy zakłada, że wprowadzający zostaną zobowiązani do utworzenia systemu nie później niż 24 miesiące po wejściu w życie ustawy – najpóźniej więc do końca 2024 r. – poinformował wiceminister Ozdoba.

Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia przekazania projektu do konsultacji publicznych na adres: [email protected]

 

źródło: MKiŚ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Pan minister jednak nie tylko jest ozdobą rządu, (oczywiście nie z urody) ale staje się jego prawdziwą OZDOBĄ . Mając tak myślących , a nie tylko ozdabiających ministrów dojdziemy do poziomu ucywilizowanych ,państw świata ,szybciej i niewielkim wysiłkiem ,a logicznym myśleniem iż pomysły już wynalezione nie potrzeba wymyślać, tylko skopiować. Teraz aby tylko nikt nie zakłócił jego pracy nowym ,,wspaniałym,, pomysłem a problem dotyczący skupu ,selekcji i zaśmieconych rzek, ulic oraz całego środowiska zniknie .Bogatsze narody już dawno opanowały ten temat ale my jako naród skromniejszy byliśmy uodpornieni na takie babranie się w ŚMIECIACH ,z których to nie jedno dobro można uzyskać . Sam ślad węglowy (co2) jest ogromny ,który w miliardach zł jest liczony. Sumując ten temat moje pełne uznanie i na następne posiedzenie nowy podpatrzony ,ale skuteczny sposób na wykorzystanie zasobów naszych rzek. 1-spowolnienie odpływu słodkiej wody do morza, instalując w newralgicznych odcinkach odpowiednie zabezpieczenia przeciw powodziowe t.z zawory bezpieczeństwa stanów wysokich i odpływu wody na tereny zalewowe. 2-budowa zbiorników retencyjnych na każdym niewykorzystanym odcinku rzeki nadającej się do tego celu zamieniając je w magazyny energii. 3-przystosowanie spiętrzenia wody do pracy tak jak w kieracie, w produkcję energii do potrzeb tego terenu a generatory wielkością dostosować do siły uzyskiwanej z wody. 4-Energię dostosować do przesyłów na dalsze odległości a na miejscu przy rzece zbudować parkingi i ładować akumulatory za przysłowiową złotówkę na cele środowiska w ochronę przyrody. Pokażmy co my jako naród nie tylko Polki i Polacy , ale też inne nacje przybyłe do nas, które zamieszkały z nami między Wisłą a Odrą potrafimy. Zagospodarujmy tereny, nasze bogactwo i piękno na którym żyjąc tutaj czynimy sobie przyjazne dbając i chroniąc przed zniszczeniem . Panie ministrze proszę o wybaczenie taki mam styl a co do nazwiska niech i dla nas wszystkich dbających o dobro oraz środowisko pana nazwisko także zostanie naszą OZDOBĄ.P.S nie jestem pewny czy tacy wielcy tego kraju czytają takie wypociny ?

Skomentuj