W Ministerstwie Środowiska w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z reprezentantami sektora energetyki i ciepłownictwa poświęcone przedstawieniu problematyki wdrażania pakietu klimatyczno – energetycznego w Polsce.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

W trakcie spotkania przedstawiono najważniejsze aspekty wdrażania pakietu energetyczno – klimatycznego w Polsce. Tworzące pakiet akty prawne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 5 czerwca br. i wejdą w życie w 2013 r. Regulacje te, po ich przeniesieniu do polskiego prawa, nałożą na polskie przedsiębiorstwa energetyczne i przemysł szereg nowych zadań, mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Zgodnie z wynegocjowanymi zapisami, polski sektor energetyczny ma szansę skorzystania z derogacji w zakresie kupowania limitów emisji CO2 na aukcjach. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o tym, jak najlepiej przygotować się do spełnienia warunków uzyskania tej derogacji.

W trakcie spotkania dyskutowano jakie działania powinny zostać podjęte przez rząd, przemysł, elektroenergetykę oraz ciepłownictwo, aby wykorzystać wszystkie szanse i dobrze przygotować się do nowych regulacji: pakietu energetyczno – klimatycznego, a także do nowej Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych, nad projektem której trwają obecnie końcowe prace w Radzie ds. Środowiska. Konieczne wydaje się rozwiązanie problemu dochodzenia do celów określonych w tych dokumentach w sposób akceptowalny dla gospodarki i gospodarstw domowych. Przedstawiciele sektorów gospodarczych zgodnie stwierdzili, że skutki wspomnianych regulacji należy rozpatrywać łącznie i jak najszybciej przyjąć politykę inwestycyjną dla energetyki i przemysłu.

W trakcie dyskusji zwrócono także uwagę na ogromną rolę projektów demonstracyjnych CCS (wychwytywania i składowania CO2 w strukturach geologicznych). Zgromadzone przy realizacji projektów doświadczenie pozwoli stwierdzić, czy technika ta może, a jeśli tak to w jakim zakresie, być stosowana w naszym kraju jako ekonomicznie uzasadniona metoda redukcji emisji z energetycznego spalania paliw kopalnych.

Jedną z konkluzji spotkania było zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność zapewnienia dobrego przepływu informacji pomiędzy administracją publiczną a środowiskami gospodarczymi. W podsumowaniu zapowiedziano powołanie grupy roboczej ds. techniczno – ekonomicznych aspektów wdrażania pakietu.

Wydarzenie zapoczątkowało cykl regularnych spotkań, które Ministerstwo Środowiska zamierza organizować, tworząc Forum na rzecz efektywnego wdrożenia pakietu energetyczno – klimatycznego UE. Kluczową rolę odegrają w nim bezpośrednio zainteresowane regulacjami prawnymi sektory gospodarki – elektroenergetyka, sektory przemysłowe i ciepłownictwo.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj