Od 1 stycznia 2011 roku przybyło pięć nowych miast, czyli ich łączna liczba w Polsce wzrosła do 908. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z lipca 2010 roku prawa miejskie uzyskał Wolbórz, Nowe Brzesko, Pruchnik, Czyżew i Gościno.

Rząd podjął decyzję w tej sprawie na podstawie opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera, który rozpatrywał wnioski o nadanie statusu miasta tym miejscowościom.

Prawa miejskie otrzymał Wolbórz w powiecie piotrkowskim (woj. łódzkie), Nowe Brzesko w powiecie proszowickim (woj. małopolskie), Pruchnik w powiecie jarosławskim (woj. podkarpackie), Czyżew w powiecie wysokomazowieckim (woj. podlaskie) i Gościno w powiecie kołobrzeskim (woj. zachodniopomorskie). Tylko Gościno po raz pierwszy uzyskało prawa miejskie, pozostałe miejscowości w przeszłości status miasta już posiadały. Utraciły go po powstaniu styczniowym (Wolbórz, Czyżew), w wyniku ukazu carskiego ze względu na słabe wyniki ekonomiczne i małą liczbę mieszkańców (Nowe Brzesko) i reformy administracyjnej w 1934 roku (Pruchnik).                   

W przypadku Czyżewa, od 1 stycznia 2011 roku zmieniła się także nazwa miejscowości. Poprzednio brzmiała ona Czyżew-Osada. Zmiana została wprowadzona rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych.

Nadanie praw miejskich jest przeprowadzane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W przepisach nie są ściśle określone warunki uzyskania statusu miasta. O prawa miejskie mogą starać się miejscowości, które mają zwartą zabudowę przestrzenną i odpowiednią infrastrukturę techniczną – kanalizację, oczyszczalnię ścieków, wodociągi, placówki oświatowe i kulturalne. Miejscowości te powinny liczyć powyżej 2 tys. mieszkańców, zatrudnionych w większości poza rolnictwem.

Aby miejscowość mogła stać się miastem, rada gminy powinna przeprowadzić konsultacje wśród mieszkańców. Potem do 31 marca musi złożyć za pośrednictwem wojewody wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Następnie minister występuje z rekomendacją do Rady Ministrów, która rozpatruje wszystkie wnioski najpóźniej do 31 lipca i wydaje rozporządzenie.

Zmiany formalne związane z uzyskaniem statusu miasta nie są znaczne. Wójt miejscowości stanie się burmistrzem, a rada gminy przekształci się w radę miasta. Nie ma przepisów określających konieczność podniesienia podatków czy opłat lokalnych. Ich wysokość będzie określać rada miasta. Nadanie statusu miasta danej miejscowości nie pociąga za sobą obowiązku wymiany dokumentów przez mieszkańców.

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce przybyło 25 miast.

źródło: mswia.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj