Projekt pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku” otrzymał dofinansowania z Funduszu Spójności.

Wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, w I edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę ponad 80 mln zł z czego 52% będzie stanowić dotacja z Funduszu Spójności. Przyznane dofinansowanie pozwoli wprowadzić system gospodarki odpadami zgodny z dyrektywami unijnymi i prawem polskim na terenie 12 gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”.

źródło: Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj