Rada Ministrów na wniosek Ministerstwa Środowiska nadała Państwowemu Instytutowi Geologicznemu (PIG) status państwowego instytutu badawczego.

Rozporządzenie Rady Ministrów finalizuje tym samym wieloletnie starania PIG, wspierane przez Ministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju, nadzorujących działalność tej jednostki naukowo-badawczej.

Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych z dnia 25 lipca 1985 r. z późniejszymi zmianami stwierdza, że instytuty naukowo-badawcze, działające pod nadzorem właściwych ministerstw, w szczególnych przypadkach mogą otrzymywać status państwowego instytutu badawczego, który jest przewidziany dla jednostek o najwyższym znaczeniu dla planowania i realizacji polityki państwa, istotnych dla bezpieczeństwa publicznego i wpływających na jakość życia całego społeczeństwa. Jak dotąd status taki uzyskało osiem spośród prawie dwustu instytutów resortowych. Dołączył do nich jako dziewiąty Państwowy Instytut Geologiczny.

Państwowy Instytut Geologiczny, obchodzący w tym roku 90-lecie swego powstania, prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii Instytut wypełnia zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, jednostki unikalnej w skali europejskiej. Zapewnia bezpieczeństwo w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach.

W głównej siedzibie w Warszawie i siedmiu jednostkach terenowych (Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Sosnowiec, Szczecin i Wrocław) zatrudnia ponad sześciuset pracowników merytorycznych, w tym 10 profesorów, 24 doktorów habilitowanych i 117 doktorów.

Instytut prowadzi Centralne Laboratorium Chemiczne, wyposażone w nowoczesną aparaturę analityczną i posiadające certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji oraz certyfikaty organizatorów porównań międzynarodowych.

W imieniu Skarbu Państwa Instytut gromadzi dane geologiczne z całego kraju i prowadzi kluczowe bazy danych – CBDG, MIDAS, Infogeoskarb, ROG, Bank Hydro.

PIG uczestniczy w kilkunastu projektach badawczych o zasięgu europejskim oraz w kilku wykraczających poza nasz kontynent. Prowadzi aktywną wymianę myśli naukowej z kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Jest wieloletnim członkiem EuroGeoSurveys – organizacji zrzeszającej europejskie służby geologiczne. Prowadzi priorytetową współpracę ze służbami geologicznymi Ukrainy i Białorusi, wspierając politykę wschodnią Unii Europejskiej.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj