Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej zgłosiła uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Izba skupiła się na zaopiniowaniu fragmentów nowelizacji dotyczących zmian zasad wydawania warunków przyłączenia do systemu elektroenergetycznego nowych źródeł oraz zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Zdaniem Izby zaproponowane przez MG zmiany w tym zakresie idą w dobrym kierunku i są zgodne założeniami  wypracowanymi przez PIGEO, wspólnie z PTPiREE. PIGEO zaproponowała jednak kilka uściśleń i uzupełnień w odniesieniu do procesu wydawania warunków przyłączenia. Ponadto Izba zgłosiła kilka poprawek odnoszących się do uściślenia zapisów dotyczących sposobu rozliczania kosztów odmiennego bilansowania energii wytwarzanej przez źródła wiatrowe oraz okresu obowiązywania tych zasad, określonych szczegółowo w rozporządzeniu systemowym.

PIGEO zaapelowała także o wpisanie do kompetencji Prezesa URE kontroli działań związanych z dokonywaniem pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii elektycznej lub ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii za pomocą instalacji wykorzystujących proces współspalania, a także wpisania do zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zagadnień związanych z  planami zagospodarowania lokalnych zasobów odnawialnych źródeł. Wg Izby pozwoli to na uporządkowanie procesu lokalizowania inwestycji OZE, zmniejszy zakres konfliktów środowiskowych związanych z rozwojem energetyki odnawialnej oraz pozwoli na lepsze planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych.

źródło: pigeo.org.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj