Polskie Linie Kolejowe podpisały 14 umów o wartości ponad 4,2 mln zł na wykonanie opracowań środowiskowych. Pieniądze zostaną wykorzystane za zinwentaryzowanie przyrody oraz sprawdzenie, w jakim stopniu trasy kolejowe stanowią przeszkodę w migracji zwierząt.

W ramach realizowanych umów sprawdzany jest m.in. wpływ transportu kolejowego na zachowanie i przemieszczanie się ssaków, płazów, gadów i ptaków. Dotyczy on inwestycji zaplanowanych w perspektywie 2014-2020. PLK zapewniają, że już w trakcie inwestycji starają się minimalizować oddziaływanie prac na środowisko.

Oznacza to, że roboty prowadzone są pod nadzorem przyrodniczym, teren w takcie budowy jest oszczędnie gospodarowany, a czas inwestycji jest ograniczony w związku z obecnością chronionych gatunków zwierząt. Ponadto budowane są przejścia dla zwierząt oraz instalacje akustyczne. Badania i inwentaryzacje przyrodnicze podejmowane są na etapie  przedprojektowym, co ma usprawnić prowadzenie inwestycji i uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych poszczególnych projektów.

Nie tylko budowa

Jak zapewniają PLK: ochrona środowiska nie kończy się wraz z zakończeniem inwestycji. Utrzymanie linii kolejowych wiąże się ze stałym monitorowaniem stanu środowiska oraz zachowaniem odpowiednich standardów jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas samej eksploatacji linii działania PLK obejmują: konserwację urządzeń ochrony środowiska, odpowiednie stosowanie środków ochrony roślin, usuwanie drzew i krzewów w wyznaczonym obszarze obok linii w związku z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu, stały monitoring zdarzeń ze zwierzętami, odprowadzanie z torów wód opadowych i roztopowych oraz utrzymywaniem przeznaczonych do tego urządzeń, właściwe gospodarowanie odpadami.

Na terenie kraju w bliskim sąsiedztwie linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe znajduje się 359 obszarów Natura 2000, w tym 264 specjalnych ochrony siedlisk oraz 95 specjalnej ochrony ptaków. Linie przecinają też 258 obszarów Natura 2000.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj