Na stronie Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa można zapoznać się z wynikami prac planistycznych prowadzonych w Krakowie. Informacje te przydadzą się przede wszystkim inwestorom – w przypadku rejonów objętych planem, mogą oni sprawdzić jaki rodzaj zabudowy na poszczególnych obszarach umożliwia plan.

Na podstawie informacji na stronie Biura Planowania dowiedzieć się miedzy innymi, gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania, dla których rejonów plan jest sporządzany czy też dla jakiego obszaru plan uchwalono, ale jeszcze nie wszedł on w życie.

Planując inwestycję na obszarze objętym planem możemy sprawdzić, jaki rodzaj zabudowy w poszczególnych terenach umożliwia plan. Dowiemy się na przykład, gdzie przewidziano tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy obszary zielone.

Z zamieszczonych informacji można również dowiedzieć się o ważnych terminach procedury sporządzania planu: składania wniosków, wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej i możliwości składania uwag do projektu planu. Zamieszczone są tam również zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące rozpatrzenia wniosków i uwag do planu. Możemy również prześledzić wyniki prac planistycznych od 2003 roku do lutego 2009.

W Krakowie obowiązuje 50 planów zagospodarowania, a ponad 50 kolejnych jest w trakcie opracowania. W 2003 r. jedynie 3 proc. powierzchni Krakowa było pokryte miejscowymi planami, obecnie stopień pokrycia miejscowym planem wynosi ponad 14%.

Na stronie Biura Planowania dostępny jest również atlas hipsometryczny, który obrazuje wysokość wszystkich obiektów na terenie miasta. Również on może stanowić ułatwienie dla inwestorów – przy pomocy opracowania, każdy zainteresowany, który zna położenie interesującego go obiektu sprawdzi jego wysokość.

Na stronie zamieszczona została również przeglądarka umożliwiająca porównanie przeznaczenia wybranego terenu w różnych planach (również archiwalnych) oraz w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj