Trudna sytuacja na rynku energetycznym w Polsce, wywołana przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz zależnościami od rosyjskiego agresora (gaz, węgiel kopalny), sprawiła, że poszukuje się alternatyw. Jedną z nich są instalacje biogazowe, które oprócz zysków ekonomicznych i możliwości stworzenia bezpiecznej energetycznie Polski niosą za sobą również szereg korzyści ekologicznych. 

Składowanie bioodpadów ma szereg konsekwencji dla środowiska. W pierwszej kolejności należy wymienić niebezpieczne emisje gazów cieplarnianych. Podczas składowania biodegradowalnych odpadów powstają ogromne ilości dwutlenku węgla. Gaz ten sukcesywnie przyczynia się do zmian klimatu, które w ostatnich latach są zauważalne na całym świecie (nagłe zmiany pogody, tornada, przewlekłe susze). 

Podczas procesów rozkładu substancji organicznej powstają emisje metanu, który jest jeszcze bardziej niebezpieczny dla środowiska niż dwutlenek węgla. W zależności od rodzaju składowanych odpadów mamy także do czynienia z emisjami podtlenku azotu (np. podczas składowania gnojowicy, obornika, osadów ściekowych). To, co prawda, niewielkie ilości ze składowanej pryzmy, lecz działanie jest ok. 300 razy bardziej szkodliwe dla środowiska niż wpływ dwutlenku węgla. 

Gazy odorowe

Inny problem, jeśli chodzi o emisje gazowe, jakie powstają podczas zagospodarowania bioodpadów, stanowi uwalnianie gazów odorowych. Towarzyszy on przede wszystkim składowaniu odpadów. Uwalniane złowonne gazy są niezwykle uciążliwe, zwłaszcza dla lokalnej społeczności. Podczas magazynowania bioodpadów następują szczególnie intensywne emisje amoniaku i siarkowodoru. Inne gazy odpowiadające za nieprzyjemny zapach to kwasy tłuszczowe, fenole i indole oraz ich pochodne. 

Wysokie stężenie amoniaku czy siarkowodoru prowadzi do chorób układu oddechowego oraz nerwowego, a nawet do śmierci. Jest to szczególnie niebezpieczne w zamkniętych pomieszczeniach, np. w budynkach inwentarskich. Prawo budowlane wymaga zapewnienia odpowiedniej wentylacji takich lokali. Instalacje te, co prawda, umożliwiają cyrkulację powietrza i jego wymianę, ale niestety emitują powstające gazy do środowiska, dlatego instalacje wentylacji mechanicznej nie są skutecznym rozwiązaniem dla występującego problemu. Wysokie emisje gazów odorowych powstają też np. podczas przechowywania odchodów zwierzęcych w zamkniętych zbiornikach. Dlatego proponuje się stosowanie dodatkowo filtrów czy chłodzenie zbiorników, które skutecznie obniżają poziom niebezpiecznych emisji gazowych, co jest obarczone wysokim kosztem i w praktyce rzadko wykorzystywane.

Amoniak i siarkowodór oraz tlenki azotu i siarki uwalniane podczas składowania bioodpadów przyczyniają się też do powstawania kwaśnych deszczy. Niszczą one konstrukcję budynków i zagrażają ekosystemom. Zatem bioodpady wymagają dalszego zagospodarowania bądź też poddania bezpiecznej dla środowiska utylizacji.

Biogazowe zagospodarowanie

Przy biogazowym zagospodarowaniu bioodpadów emisje gazowe uwalniane są w kontrolowanych warunkach. Dlatego proces fermentacji metanowej, który odbywa się w komorach fermentacyjnych, jest w pełni bezpieczny dla środowiska. Gazy te nie zostają wyemitowane do środowiska, cały proces fermentacji metanowej odbywa się w szczelnej instalacji w beztlenowych warunkach. Powstający amoniak czy siarkowodór są oczyszczane, ponieważ stanowią również zagrożenie dla instalacji biogazowej. 

W biogazie oprócz złowonnych gazów obecna jest też para wodna, co może prowadzić do powstania kwasu siarkowego czy azotowego. Działają one negatywnie na silnik i pozostałe elementy instalacji, dlatego należy zapewnić odpowiednią jakość powstającej mieszanki gazowej. W tym celu preferuje się odsiarczanie biogazu za pomocą przepływu przez złoża (Sulfax), wyselekcjonowane bakterie – odsiarczanie mikrobiologiczne (Biothrix), filtry wypełnione materiałem odsiarczającym (Bicarbox) lub inne technologie. 

Metale w ściekach

Składowanie ...