Problem prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi stał się wyzwaniem naszych czasów. Dotyczy to środowisk zarówno miejskich, jak i wiejskich. W ostatnich latach na polskiej wsi zaszły ogromne zmiany. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie podmiejskich wsi w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, o rozwijającej się działalności gospodarczej i pozarolniczej. 

Szybki rozwój osiedli wiejskich, a zwłaszcza wzrost aspiracji społeczności lokalnych do osiągania poziomu i stylu życia „miejskiego”, przekształcenie struktury zabudowy i infrastruktury społecznej oraz dynamiczny rozwój działalności gospodarczej pozarolniczej (usługi – produkcja rzemieślnicza) we wsiach położonych w bliskim zasięgu oddziaływania dużych miast – ośrodków aglomeracji miejsko-przemysłowych – dyktuje potrzebę objęcia tych terenów systemami gromadzenia, usuwania i przetwarzania odpadów zbliżonymi do działań prowadzonych na terenach typowo miejskich. W szczególności dotyczy to tzw. wsi urbanizujących się, w których standard życia mieszkańców utrzymujących się z działalności poza rolnictwem osiągnął już poziom miejski, a niejednokrotnie go przekracza. Jeśli chodzi o typowe wsie oddalone od dużych ośrodków miejskich – należy również określić ich potrzeby ...