Końcówka roku 2017 obfitowała w nowo uchwalone przepisy w obrębie prawa dotyczącego gospodarowania odpadami. Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom przewidzianym przez dwie ustawy. 

Pierwszą ze zmian, na którą warto zwrócić uwagę, jest ta z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 listopada 2017 r. (DzU z 2017 r. poz. 2056). Zawarto w niej liczne przepisy doprecyzowujące obowiązki poszczególnych uczestników rynku opakowań i odpadów opakowaniowych, w tym przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, podmiotów zagospodarowujących odpady oraz organizacji odzysku opakowań. Wśród tych regulacji na pierwszy plan wyraźnie wysuwają się jednak dwie nowe instytucje, na których skupi się niniejszy tekst, tj. nowe regulacje dotyczące plastikowych toreb na zakupy oraz wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego dla podmiotów zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Plastikowe torby na zakupy. Za które zapłacimy?

Przechodząc do omówienia pierwszego z ww. obszarów, należy przede wszystkim wskazać, że nowe przepisy dotyczą jedynie ściśle określonych rodzajów toreb plastikowych, tj. toreb lekkich i bardzo lekkich, o dokładnie wska...