Od 1 stycznia 2018 r. doszło do istotnych zmian regulacji prawnych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Chodzi nie tylko o same stawki, ale także o ich rodzaje.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest podstawowym instrumentem prawnym służącym urzeczywistnianiu zasad prawa ochrony środowiska, w tym fundamentalnej zasady ?zanieczyszczający płaci?1. Celem tego rodzaju opłat jest z jednej strony wywieranie presji ekonomicznej na podmioty korzystające ze środowiska (tj. stymulowanie postaw prośrodowiskowych), a z drugiej pozyskiwanie środków na finansowanie ochrony środowiska, m.in. działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy funduszy wojewódzkich2, 3.

Szczegółowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie

ze środowiska, w tym tryb ich ustalania oraz górne jednostkowe stawki opłat, określa Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.). Ponadto istnieje szereg aktów wykonawczych wydanych na podstawie P.o.ś., które precyzują poszczególne kwestie związane z opłatami za korzystanie ze środowiska. Wśród nich kluczową rolę odgrywało do tej pory Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie

ze środowiska. Należy przy tym podkreślić, że każdego roku minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż do 31 października, aktualizuje wysokość stawek opłat na dany r...