Miniony rok przyniósł rewolucję w przepisach ustawy o ochronie przyrody. W  2017 r. ustawa była nowelizowana pięciokrotnie. Z początkiem 2018 r. wejdą w życie nowe regulacje, które mają powstrzymać masową wycinkę drzew i przywrócić należytą ochronę terenów zieleni.

Od 1 stycznia 2017 r. zliberalizowano zasady usuwania drzew i krzewów. Znacznie podwyższono obwody drzew, dzięki czemu te starsze można było usuwać bez konieczności uzyskania zezwolenia właściwego organu. Rozszerzono katalog sytuacji, w których zezwolenie nie było wymagane. Kontrowersje związane z liberalizacją przepisów dotyczących wycinki drzew spowodowały, że już w lutym pojawiły się pierwsze sygnały o konieczności zmian w zasadach usuwania drzew. Kolejna nowelizacja z 17 czerwca zaostrzyła wcześniejsze rozwiązania. Te ? niewątpliwie najbardziej medialne - nowe zasady nie były jedynymi istotnymi zmianami, które zmniejszyły poziom ochrony drzew i krzewów, a które pilnie wymagają nowelizacji.

Ochrona przyrody a ochrona zabytków

9 września 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 36 ust. 1 pkt 11, do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy między innymi podejmowanie decyzji dotyczących działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmi...