Nie ulega wątpliwości, że efektywna gospodarka bioodpadami ma niebagatelny wpływ na ochronę środowiska, w tym możliwość osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat regulacje prawne w zakresie gospodarki bioodpadami uległy znacznej dynamizacji. Rozwój prawodawstwa w tej sferze obserwujemy na poziomie zarówno prawa Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. Zasadniczym celem jest przemodelowanie gospodarki liniowej w gospodarkę o obiegu zamkniętym, która zmierza do wprowadzenia i utrzymania cyrkularnego łańcucha dostaw w procesie produkcji.

Źródła prawa odpadowego

Pojęcie „prawo odpadowe” jest powszechnie używane w obrocie prawa przez teoretyków i praktyków. Pomimo to warto wiedzieć, że nie należy ono do języka prawnego. Żadne akty normatywne nie posługują się bowiem pojęciem „prawo odpadowe”. Konsekwentnie, brakuje także aktu normatywnego, który w sposób kompleksowy i zamknięty regulowałby problematykę postępowania z odpadami. Odpowiedź na pytanie, czy uchwalenie swoistego kodeksu odpadowego jest potrzebne, przekracza ramy niniejszego artykułu. Niemniej jednak, uwzględniając takie właściwości jak pewność obrotu prawnego i efekt ekologiczny, warto zastanowić się ...