Nie tylko organizacje ekologiczne mogą składać skargi i odwołania do sądu na zezwolenie na inwestycję. Szanse taką mają także inne podmioty, jeśli wykażą, że mają w tym interes prawny. 

W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” prowadzona była analiza nowelizacji Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.; dalej jako ustawa d.u.o.ś.), dokonanej Ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2021 r. poz. 784; dalej jako ustawa nowelizująca z marca 2021 r.). Poniżej uzupełnienie tej analizy, dotyczące podmiotów uprawnionych do korzystania z wprowadzonych możliwości kwestionowania decyzji o charakterze „zezwoleń na inwestycję” i formalnych warunków dotyczących wnoszenia przysługujących im środków prawnych.

Kto oprócz ekologów ma prawo do odwołania?

Kwestia ustalenia, komu – poza organizacją ekologiczną spełniającą wskazane wymagania – przysługują uprawnienia...