Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Brak powiadomienia o niedopełnieniu przez mieszkańców obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 7 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Łd 704/21, nieprawomocny).

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 7 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Łd 700/21) Sąd stanął na stanowisku, iż brak powiadomienia organu wykonawczego gminy przez podmiot odbierający odpady komunalne o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych powoduje niemożność naliczenia opłaty podwyższonej.

Nieprawidłowości w spółdzielni mieszkaniowej

W zaistniałym stanie faktycznym Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych „A” (dalej jako: Spółdzielnia) była podmiotem szeregu kontroli przeprowadzonych przez Oddział ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi. W wyniku powyższych kontroli ustalono, iż na terenie jednej z nieruchomości Spółdzielni odpady komunalne były zbierane niezgodnie z art. 5 ...