Podczas posiedzenia 10 grudnia ub.r. Zarząd ZMP przyjął m.in. deklarację z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka, wstępną opinię w sprawie projektu o RIO oraz stanowisko w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego.

W Polsce większość praw obywateli związanych z egzystencją jest realizowanych właśnie przez samorządy, dlatego Związek zaangażował się w celebrowanie Dnia Praw Człowieka i zachęcał do tego w kampanii „Nasze prawa, wspólna sprawa” swoje miasta członkowskie.

Apel o równość i solidarność

W przyjętej w Lublińcu deklaracji – MIASTA WOLNYCH, RÓWNYCH I SOLIDARNYCH OBYWATELI – samorządowcy z miast oczekują: „(…) że władze i instytucje centralne wywiążą się należycie ze swoich zobowiązań, zwłaszcza w zakresie równości wszystkich ludzi i niedyskryminowania nikogo z jakichkolwiek powodów, prawa do bezstronnego i sprawiedliwego sądu, prawa do obiektywnej informacji w mediach publicznych, prawa do azylu politycznego, prawa do wolności sumienia, wyznania i poglądów, prawa do wychowania dzieci zgodnie z wolą rodziców oraz prawa do bezpieczeństwa zdrowotnego i zabezpieczenia społecznego”. W deklaracji wyrażono również „solidarność ze wszystkimi osobami, zarówno mieszkającymi, jak i przebywającymi czasowo w naszych miastach, których prawa nie są w pełni zapewnione, w tym zwłaszcza chorymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, samotnymi, uchodźcami i ofiarami wszelkiej dyskryminacji”. Przyjęcie jej właśnie w Lublińcu ma szczególny wymiar, ponieważ patronką tego miasta jest Edyta Stein, która, choć całym swoim życiem świadczyła o wierności prawdzie i odwadze w służbie bliźnim, poniosła tragiczną śmierć właśnie wskutek totalnego podeptania praw człowieka.

Coraz mniej środków dla miast

Wstępną informację na temat projektów budżetów miast na rok 2022 przedstawił Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP. Sporo miast ma budżety niezrównoważone, tylko niektóre planują niewielką nadwyżkę budżetową. To niezrównoważenie, dopuszczane przez przepisy antycovidowe w najbliższych trzech latach, wynosi obecnie średnio ok. 2%. Nie jest to pozytywne zjawisko, gdyż oznacza odejście od kardynalnej zasady, że samorząd zadłuża się wyłącznie na inwestycje, na rozwój, a nie na pokrycie wydatków bieżących. Dyrektor zwrócił uwagę, że większość obecnych zmian i przepisów dotyczących samorządów, w tym w ramach „Polskiego Ładu”, oznacza dyskryminację miast, a zatem ich mieszkańców. 

– W tej chwili wskaźnik dofinansowania w ramach pierwszego rozdziału środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych wynosi na jednego mieszkańca: w Warszawie – 83 zł, w miastach na prawach powiatu – średnio 205 zł, w innych mniejszych miastach – 396 zł, w gminach miejsko-wiejskich – 484 zł, a w gminach wiejskich – 928 zł (bez uwzględnienia oddzielnego wsparcia na gospodarkę wodociągowo-kanali...