Unia Europejska przyspiesza działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jedną ze składowych tych działań jest zachęcanie przedsiębiorstw do aktywniejszego włączenia się w działania proklimatyczne.  W tym celu już w 2014 r. uchwalono ogólnoeuropejską dyrektywę o raportowaniu niefinansowym dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych (2014/95/EU, Non-Financial Reporting Directive – NFRD)1. Dużych, czyli posiadających co najmniej 500 pracowników. W 2019 r. w formie wytycznych wskazano zagadnienia, które powinny obejmować raporty niefinansowe w sektorze bankowym (2019/C 209/01)2. W listopadzie 2022 r. przyjęto natomiast dyrektywę o raportowaniu społeczno-środowiskowym przedsiębiorstw, tzw. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD3.

Ślad węglowy – o co chodzi?

Jednym z obowiązkowych elementów raportowania niefinansowego są wskaźniki związane z emisjami gazów cieplarnianych, czyli tzw. śladem węglowym. Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych całego przedsiębiorstwa w danym roku ze wszystkich związanych z jego działalnością źródeł. Ogólnoświatowe standardy, np. GHG Protocol4, źródła te dzielą na trzy zakresy:
  • pierwszy obejmuje bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych ze źródeł, które stanowią własność przedsiębiorstwa przedstawiającego sprawozdanie lub są przez nie zarządzane,
  • drugi obejmuje pośrednie emisje gazów cieplarnianych pochodzące z wytwarzania pozys...