Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (DzU z 2021 r. poz. 1648, dalej: nowelizacja u.o.) w rozdziale 6a statuuje odpady budowlane i rozbiórkowe jako nową kategorię odpadów. Nowelizacja u.o. w tym zakresie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych zostały wprowadzone szczególne zasady gospodarowania, których nie stosuje się do gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ani do odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2022 r. poz. 699), dalej u.o. 

W nawiązaniu do powyższych wyłączeń należy podkreślić, że zmieszane odpady budowlane z kodem 17 09 04 nie zostały zwolnione z ewidencji na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (DzU z 2019 r. poz. 2531), a zmieszane odpady o kodzie 17 01 07 są zwolnione tylko do 10 ton rocznie.

Odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady, które powstają p...