Konsekwencją obowiązywania regulacji art. 6d ust. 4 pkt 5 oraz art. 6f ust. 1a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach (u.c.p.g.) jest powszechne wymaganie postanowieniami dokumentów zamówienia od wykonawców, którym ma zostać powierzona usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zadeklarowania instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których podmiot ten będzie przekazywał odpady. Jak ten wymóg realizować w praktyce?

Wątpliwości prawne wywołuje w szczególności to, czy ustanowienie stosownego wymogu przez zamawiającego aktualizuje po stronie wykonawcy obowiązek wskazania instalacji, w której nastąpi przetworzenie odpadów, czy też wystarczające jest poinformowanie zamawiającego o instalacji, w której odpady będą wyłącznie zbierane, a następnie przekazane do przetworzenia w innym miejscu. Wątpliwość ta może dotyczyć m.in. niektórych frakcji odpadów czy też części strumienia odpadów komunalnych spośród objętych przedmiotem zamówienia.

Pojęcie „instalacji” na gruncie u.c.p.g.

Za punkt wyjścia do rozważań czynionych w niniejszym artykule przyjęto przepisy ustawowe i pominięto ewentualne postanowienia dokumentów zamówień, które mogą swoiście i bardziej sz...