Na świecie jest coraz więcej nowych technologii oczyszczania ścieków i usuwania osadów. Dlatego nowoczesne oczyszczalnie ścieków zyskują coraz większe znaczenie. Współczesne zakłady wykorzystują nowe technologie do pozyskiwania energii, dlatego mimośrodowe pompy ślimakowe muszą sprostać nowym wyzwaniom. Odwadnianie osadu ściekowego, które spotykamy w różnych gałęziach przemysłu, pozwala zmniejszyć objętość osadów i zredukować koszt ich transportu.

Proces odwadniania czy powtórnego mieszania osadów jest powszechnie stosowaną praktyką nie tylko w oczyszczalniach ścieków, ale także w innych zakładach przemysłowych. Dzięki pompom śrubowym dedykowanym do tego typu aplikacji możemy transportować i mieszać osad w celu otrzymania optymalnej zawartości suchej masy, a następnie wykorzystać go w innych procesach, np. suszenia, spalania, hydrolizy termicznej czy produkcji biogazu.

Pompy śrubowe

Pompy śrubowe działają na zasadzie obracania się rotora w śrubowym statorze. Rotor jest wytaczany z dużą precyzją ze stali nierdzewnej lub hartowanej, a stator jest formowany ze sprężystego elastomeru. Geometria i wymiary tych części są tak dostosowane, że gdy rotor jest wkładany w stator, powoduje to utworzenie podwójnego łańcucha wodoszczelnych wgłębień (kształt plastra miodu). Gdy rotor obróci się wewnątrz statora, „plaster miodu” przemieści się po spirali wzdłuż osi pompy bez zmian w kształcie czy pojemności. Ten proces przemieszcza medium z części wlotowej pompy do części wylotowej.

Właściwy dobór i optymalna wydajność

W celu prawidłowego doboru pompy i optymalnego zwrotu z inwestycji trzeba pamiętać, że nie należy traktować pompy jako odrębnego urządzenia. Wiele czynników wpływa na właściwy dobór, a najważniejsze z nich to znajomość właściwości przetłaczanego medium oraz parametrów instalacji czy procesu, w którym będzie wykorzystywana nasza pompa. Łącząc pompy z wyposażeniem dodatkowym, takim jak silosy z przesuwnym dnem, systemy iniekcji flokulantów i polielektrolitów, czy technologie mieszania osadu z możliwością zastosowania systemów sterujących, możemy sprawić, że projekty i rysunki szybko stają się rzeczywistością.

W całej realizacji instalacji ważny jest montaż i uruchomienie pomp oraz pakiety serwisowe i systemy sterujące. Jest to warunek, który zagwarantuje, że zostanie osiągnięta optymalna wydajność systemu przez cały okres użytkowania. Urządzenia kontrolne i sterujące są zaprojektowane dla określonych aplikacji i obejmują takie elementy jak moduły podstawowe, zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia i suchobiegiem oraz kompleksowe rozwiązania sterujące z wizualizacją procesu. Regulację poziomu osadu w lejach pomp i zbiornikach buforowych za pomocą czujników ultradźwiękowych lub ogniw obciążnikowych zapewnia panel sterowania zintegrowany ze sterownikami typu PLC, który umożliwia regulację prędkości obrotowej pompy w celu utrzymania osadu na stałym poziomie. Kontrola poziomu osadu i dodawanych domieszek, np. wapna palonego, zależy również od prędkości obrotowej.

Systemy sterujące

Pompy śrubowe stosujemy tam, gdzie wymagane jest utrzymanie stałego poziomu ciśnienia lub ciśnienia proporcjonalnego do wydajności, np. przy zasilaniu pras filtracyjnych. Panel sterowania zintegrowany ze sterownikami typu PLC pozwala na użytkowanie kilku pomp w ramach jednego procesu, a sterowanie umożliwia precyzyjne dozowanie ustalonych wartości. Regulatory PI zapewniają precyzyjne dozowanie oraz dodawanie substancji chemicznych do rurociągu transportującego osad. Zintegrowany układ pozwala kontrolować procesy związane z powtórnym mieszaniem osadu o wysokiej zawartości suchej...