Bez środków unijnych transformacja jest niemożliwa, dlatego tak ważne jest wskazanie kierunku inwestycji. Na zagrożenia inwestycyjne mają również wpływ inne czynniki, takie jak okres weryfikacji taryf czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Ten ostatni czynnik bezpośrednio wpływa na niższe przychody dla gmin, a to w praktyce oznacza przesunięcie finansowań inwestycyjnych na bieżące wydatki wodociągów. Wojna w Ukrainie i kryzys klimatyczny mają to samo źródło – paliwa kopalniane.

Greenpeace Polska apeluje, aby kraje Unii Europejskiej przyspieszyły transformację energetyczną i ograniczyły tym samym import paliw kopalnych, które napędzają konflikty na świecie i potęgują kryzys klimatyczny. Rynek budowlany stoi dziś w obliczu piętrzących się wyzwań. Z jednej strony to problemy wynikające ze wzrostu cen surowców, materiałów i kosztów prowadzenia działalności oraz pogłębiający je konflikt zbrojny w Ukrainie, z drugiej – rosnące oczekiwania względem jakości i niskiej emisyjności tej gałęzi przemysłu.

Solidarni z Ukrainą 

Komunalne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z Polski wspierają bratnie jednostki sektorowe w Ukrainie, przekazując im m.in. potrzebny sprzęt i urządzenia. Infrastruktura krytyczna, do której zaliczają się wodociągi i infrastruktura służąca do odbioru ścieków, została praktycznie zniszczona przez rosyjskiego agresora. Lista niezbędnego sprzętu dostępna jest na stronie internetowej Izby „Wodociągi Polskie”.

Dynamika osiągania celów klimatycznych

W dniach 20–22 kwietnia br. w Warszawie odbył się Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETRAIR 2022. Wydarzenie z założenia miało być kontynuacją rozmów na temat bezpieczeństwa przyszłości energetycznej Europy. Kierunki rozmów podejmowanych na spotkaniu wyznaczała obecna sytuacja geopolityczna. Eksperci reprezentowani przez polskich, a także zagranicznych prelegentów koncentrowali swoje rozmowy przede wszystkim na konsekwencjach, jakie wywołała agresja Rosji na Ukrainę. Wśród poruszanych kwestii pojawiły się tematy związane z dynamiką osiągania celów klimatycznych UE oraz możliwościami rozwoju technologii wodorowych. Wykorzystanie tych ostatnich może stać się podstawą uniezależnienia się Europy od rosyjskich surowców.

Paradygmat „NEW”

Akty prawne w stopniu ciągłym zwiększają zakres ochrony wód przed zanieczyszczeniem, jest to wynikiem umiędzynarodowienia problemów jakości wód. Niestety przekłada się to znacznie na zwiększające się koszty ich ochrony. Dlatego istotą nowej polityki wodnej jest maksymalizacja ochrony jakości wód przed zanieczyszczeniem w zlewniach przy najmniejszych kosztach społecznych. Powyższe działania związane są z nowym paradygmatem „NEW” (Nutriety–Energia–Woda) dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, działających w określonych dorzeczach i na obszarach danych zlewni rzek. Oprócz tradycyjnego paradygmatu systemów ściekowych, jakim jest oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, opartego na przepisach prawnych, nową rolą staje się produkcja zasobów oraz energii. Produkcja zasobów dotyczy aktualnie odnowy wody ze ścieków, co przekłada się na konieczność uwzględniania spójności i integracji powyższych składowych już na poziomie koncepcji przedsiębiorstw i przynosi szereg korzyści, również ekonomicznych. Podstawą powstania nowego paradygmatu „NEW” stały się przede wszystkim nowe wyzwania środowiskowo-społeczne, takie jak zachodzące zmiany klimatyczne i demograficzne, rosnące zanieczyszczenie wód (powodujące m.in. przyspieszenie procesu eutrofizacji wód), i konieczność realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego oraz zasad zrównoważonego rozwoju. W produkcji zasobów podstawową rolę odgrywa woda, ale stale prowadzone są prace badawcze nad produkcją wodoru w oczyszczalniach ścieków i jego wykorzystania w praktyce.

Wodór w wodociągach

Spalanie wodoru nie powoduje pogłębienia zanieczyszczenia środowiska. Brakuje jednak wydajnego i taniego źródła pozyskania tego surowca, a problematyczność jego produkcji pojawia się przy uzyskaniu wysokiego stopnia odzysku energetycznego, wynoszącego ok. 70–80%. Ponieważ odzysk wodoru w procesie elektrolizy jest nadal dość kosztowny, alternatywą może stać się pozyskiwanie wodoru ze ścieków. Ciągle trwają prace nad produkcją wodoru z mocznika. Wodór produkowany w oczyszczalniach ścieków może być wykorzystywany do celów zarówno wewnętrznych jednostki, jak i zewnętrznych, w tym jako paliwo do samochodów. Związane jest to nie tylko z potencjałem oczyszczalni w tym zakresie, ale też z dużym zagęszczeniem oczyszczalni w regionach Europy, co może oznaczać zwiększenie stopnia dostępności i wykorzystania wyprodukowanego wodoru.

Veolia postawiła na rozwiązanie wodorowe w Tarnowskich Górach

W kwietniu ubiegłego roku spółka Veolia w koopera...