Dyrektywa unijna w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi to prawdziwa rewolucja w zakresie branży wodociągowej w całej Europie. Wiele jej zapisów wykracza zakresem terminu wdrożenia poza powszechnie przyjmowany w dyrektywach okres implementacji. Niektóre z nich dotyczą takich zagadnień, których ścisłe regulacje zostaną dokonane dopiero po zebraniu wieloletniego doświadczenia z rynku wodociągowego, badanego od daty wejścia w życie dyrektywy przez wiele lat. 

Sama implementacja dyrektywy do prawa polskiego będzie wyzwaniem. W 2021 roku został przeprowadzony sondaż skierowany między innymi do wszystkich polskich gmin. Jego celem było pozyskanie informacji dotyczących stanu infrastruktury wodociągowej w Polsce, zidentyfikowanie problemów związanych z zaopatrzeniem ludności w bezpieczną wodę oraz określenie potrzeb inwestycyjnych, dzięki którym gminy i przedsiębiorstwa wod-kan będą mogły właściwie realizować swoje zadania. Sondaż stanowił również element prac zmierzających do przygotowania przez Ministerstwo Infrastruktury „Programu poprawy jakości i ograniczania strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

– Izba uczestniczyła w opracowaniu tego programu, który został stworzony na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury. Jest on publicznie dostępny, zawiera wiele analiz fina...