Parlament Europejski i Rada 16 grudnia 2020 r. przyjęły dyrektywę 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dalej d.j.w.p.s.l.). Obowiązuje ona od 12 stycznia 2021 r., zatem państwa członkowskie mają 2 lata na jej transpozycję do prawa krajowego i 5–6 lat na wdrożenie poszczególnych artykułów. Część obowiązków dyrektywa nakłada na państwa członkowskie i organy nadzorujące, a część bezpośrednio na dostawców wody.

Wynika to z faktu, że przepisy europejskie nie regulują samego zaopatrzenia ludności w wodę, ale mają na celu jedynie zagwarantowanie wszystkim konsumentom stałego dostępu do wody bezpiecznej dla zdrowia, o jak najwyższej jakości, oraz dostępu do informacji dotyczącej wody wypływającej z kranu. Każde państwo członkowskie powinno więc transponować dyrektywę do swojego prawa i jednoznacznie określić odpowiedzialności i obowiązki wszystkich podmiotów uczestniczących pośrednio i bezpośrednio w tworzeniu systemu zaopatrzenia ludności w wodę. W stosunku do poprzedniej dyrektywy, 98/83/WE, zmianie uległo m.in. podejście do zapewnienia bezpieczeństwa wody. Zdaniem twórców d.j.w.p.s.l., nie jest możliwe uzyskanie efektu, którym jest zapewnienie jak najwyższego poziomu ochrony zdrowia publicznego (w kontekście zagrożeń przenoszonych drogą wodną) bez stałego, systematycznego podejmowania działań oparty...