Nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi1, przekształcająca tę z 1998 r., została opublikowana 23 grudnia 2020 r. Dyrektywa wychodzi poza zakres jakości wody, na której opierała się jej poprzedniczka. Poza kontrolą jakości staje się narzędziem poprawy dostępu mieszkańców Europy do bezpiecznej wody.

Znacząco przebudowano w niej także zapisy dotyczące kontroli materiałów i produktów kontaktujących się z wodą, co będzie wymagać kolejnych aktów prawnych. Dyrektywa nakłada także obowiązek redukcji wycieków z sieci wodociągowej. Ponadto odbiorca stał się ważniejszy, należy mu się więcej informacji oraz bezwzględne prawo do wody. Ostatnio bardzo dużą część publicznej debaty zajmuje kwestia zarządzania ryzykiem w całym systemie zaopatrzenia, od obszaru zasilania do wewnętrznych instalacji w budynku. Do końca bieżącego roku, zgodnie z zapisami art. 133 ustawy Prawo wodne, trwa wykonywanie analiz ryzyka w celu rozstrzygnięcia kwestii konieczności ustanawiania terenów ochrony pośredniej ujęć. To dobry początek do realizacji kolejnych kroków i objęcia zarządzaniem ryzykiem całego systemu aż do kranu u konsumenta, tak jak to jest określone w nowej dyrektywie.

Szczególne wymagania

Artykuł 4 podkreśla konieczność ochrony obszarów zasilania zgodnie z ramową dyrektywą wodną, tak aby nie dopuścić do pogorszeni...