Przedsiębiorca, który chce prowadzić warsztat samochodowy, powinien dopełnić wielu formalności. Nie chodzi tylko o te wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, związanych z podatkami, zgodami budowlanymi itd. Musi także spełnić szereg wymogów środowiskowych, wynikających z Prawa ochrony środowiska oraz Prawa wodnego.

Na odprowadzanie ścieków powstających z mycia samochodów oraz posadzek przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Takie pozwolenie wydaje się na 10 lat, a obowiązek jego uzyskania nakładają Prawo ochrony środowiska oraz Prawo wodne.

Zgodnie z ustawami Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne, przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. Ścieki, które powstają w wyniku eksploatacji warsztatu samochodowego, niewątpliwie mieszczą się w definicji ścieków przemysłowych, bo nie stanowią ścieków bytowych ani nie są wodami opadowymi. Powstają w wyniku prowadzonej przez zakład działalności usługowej.

...