Kontynuujemy analizę projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Omawiany akt to dyrektywa CSDDD – dokument Komisji nr 6533/22 (ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD). Warto zauważyć, że koncepcję procedury dochowywania należytej staranności projekt opiera na „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w obszarze odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej” (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct – OECD 2018; dokument ten opublikowany został także w języku polskim przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w 2022 r.).

Wieloetapowość działań

Według „Wytycznych” procedura taka powinna objąć następujące etapy: 

  • uwzględnianie należytej staranności w politykach i systemach zarządzania,
  • identyfikacja i ocena niekorzystnych skutków dla praw człowieka i środowiska,
  • zapobieganie rzeczywistym i potencjalnym niekorzystnym skutkom dla praw człowieka i środowiska oraz zatrzymanie lub zminimalizowanie tych skutków,
  • ocena skuteczności środków,
  • komunikacja,
  • zapewnienie środków zaradczych.

Projekt wskazuje, że niekorzystne skutki dla praw człowieka i środowiska mogą...