Państwa członkowskie UE mają dwa lata na transpozycję unijnej dyrektywy dotyczącej przestępstw przeciw środowisku. Co zmieni nowe prawo?

Na szczeblu unijnym kwestia odpowiedzialności karnej za czyny naruszające wymagania ochrony środowiska regulowana jest obecnie przepisami tzw. dyrektywy karnej 2008/99/WE (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne – Dz. Urz. L 328 z 6 grudnia 2008 r., s. 28). Akt ten zostanie w najbliższym czasie zastąpiony przyjętą 26 marca 2024 r. przez Radę Unii dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne i zastępującą dyrektywy 2008/99/WE i 2009/123/WE. Dyrektywa ta na dzień przygotowywania tekstu nie była jeszcze opublikowana; przewiduje się dwuletni okres jej transpozycji do prawa wewnętrznego państw członkowskich – jej treść znamy z projektu (projekt nr 2021/0422(COD). 

Podstawa formalna

Formalną podstawą przyjęcia aktu są przepisy art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE – Traktat o Unii Europejskiej; DzU z 2004 r. nr 90, poz. 864/30, z późn. zm.) oraz art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą; DzU z 2004 r. nr 90, poz. 864/2, z&nbs...